Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

1 8.533

Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ là mẫu phiếu được gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét bổ nhiệm cán bộ. Mẫu phiếu bổ nhiệm cán bộ được nêu rõ thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm, lý do bổ nhiệm, ý kiến của phòng nhân sự, ý kiến của ban giám đốc về việc bổ nhiệm cán bộ mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Mẫu quyết định điều động cán bộ

Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ như sau:

PHIẾU ĐỀ XUẤT BỔ NHIỆM CÁN BỘ

- Căn cứ theo phiếu thăng chức số..................

- Căn cứ……….(bộ phận) đề nghị bổ nhiệm cán bộ như sau:

Họ tên người được bổ nhiệm:………………………………..Bộ phận:………………………

Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………………………………

Chức danh đang đảm nhiệm:……………………………………………………………………

Công việc chính:

1. ...............................................................................................................................       

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh đề nghị bổ nhiệm:……………………………………………………………………

Lý do bổ nhiệm:

…………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến phòng nhân sự

…………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

. …………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của giám đốc

………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. ………………………………………………………………………………………………………..

Trường hợp giám đốc đồng ý với đề xuất, các bộ phận có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy trình của công ty.

Người đề nghị

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Đánh giá bài viết
1 8.533
Việc làm - Nhân sự Xem thêm