Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

15 106.535

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Phiếu đề xuất thiết bị công cụ làm việc nhằm mục đích xin đề xuất cung cấp thêm thiết bị hoặc công cụ để phục vụ công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Trước khi đề nghị xin cấp thêm thiết bị để phục vụ công việc, bạn cần làm phiếu đề xuất thiết bị và điền đầy đủ nội dung thông tin cần thiết trên phiếu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc tại đây.

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Nội dung cơ bản của phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc như sau:

LOGO CÔNG TY

TÊN CÔNG TY:................................
Địa chỉ:..........................................
Điện thoại:.....................................

PHIẾU ĐỀ XUẤT

                                                             Ngày:… /… /…

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

* Nội dung đề xuất: ……………………………………………………………………………........

* Nhân viên đề xuất: ………………………………………………………………………….........

* Thuộc bộ phận: ………………………………………………………………………………….....

* Hàng hóa/văn phòng phẩm/tài sản/công cụ dụng cụ cần đề xuất: Giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN HÀNG HÓA/VĂN PHÒNG PHẨM/TÀI SẢN/CCDC

SỐ LƯỢNG

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

*Diễn giải: ……………………………………………………………………………………………....

*Thời gian cần thực hiện: ………………………………………………………………………………

Kính mong Giám đốc duyệt!

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký, họ tên)
TRƯỞNG BỘ PHẬN
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
DUYỆT GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
15 106.535
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm