Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn

1 2.991

Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn

Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn là mẫu phiếu đề xuất được cán bộ đề xuất lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để đề xuất về việc xử lý đơn của người dân gửi tới. Mẫu phiếu đề xuất nêu rõ thông tin cá nhân của người gửi đơn, nội dung của đơn, hướng giải quyết đơn, những đề xuất nêu ra.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn tại đây.

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc

Phiếu đề xuất xử lý khiếu nại của đơn vị được kiểm toán

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn

Mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đề xuất xử lý đơn như sau:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ ................
THANH TRA SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

..........................., ngày....tháng.....năm......

PHIẾU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ ĐƠN

Kính gửi: …….……………………………

Ngày …... tháng ….... năm …….…., Thanh tra Sở đã nhận được đơn ……….của ông (bà)………

Địa chỉ:………………

Tóm tắt nội dung đơn: ……………………………………………........................................

Đơn đã được ……………………………… giải quyết (nếu có) ngày …../…../……………..

Căn cứ nội dung đơn và thẩm quyền giải quyết, đề xuất .……………............................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

............................................

............................................

............................................

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày.......tháng.....năm.....

(Ký, ghi rõ họ tên)

 
Đánh giá bài viết
1 2.991
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm