Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn 2019

1 8.666

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn hiệu trưởng mới nhất

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT là biểu mẫu đánh giá chuẩn hiệu trưởng giáo dục phổ thông mới nhất do Bộ giáo dục ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết mẫu phiếu hiệu trưởng tự đánh giá trong bài viết sau đây của VnDoc.

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá 2019

(Kèm theo Công văn số 4529/BGĐĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BIỂU MẪU 01.

PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

1) Tỉnh/Thành phố..............................................................................................................

2) Huyện/Quận/Thị xã:.......................................................................................................

3) Cấp học:.........................................................................................................................

4) Trường:..........................................................................................................................

5) Họ và tên người tự đánh giá:.........................................................................................

6) Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): ………../………/20……..

Hướng dẫn: Người được đánh giá điền vào cột minh chng ít nhất 1 minh chứng cho mức phù hợp, sau đó đánh dấu X vào chỉ 1 ô phù hợp với mức đạt được của tiêu chí (đã có minh chứng tương ứng). Nếu tiêu chí nào không có minh chứng hoặc được đánh giá là chưa đạt thì đánh dấu X vào ô “Chưa đạt”. Kèm theo phiếu này là minh chứng cho mức đạt được của từng tiêu chí thì kết quả tự đánh giá mới có giá trị.

Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Mức đánh giá tiêu chí1

Minh chứng

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3. Năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

 

 

 

 

 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh của nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chí 13. Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

 

 

 

 

 

Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

 

 

 

 

 

Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ

 

 

 

 

 

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

Tự nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Những vấn đề cần cải thiện: ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản thân trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu: .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Nội dung đăng ký học tập (các năng lực cần ưu tiên cải thiện): .....................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Thời gian: .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Điều kiện thực hiện: ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tự xếp loại kết quả đánh giá2:………………………

 

 

……………, ngày……tháng……năm…………
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn là phụ lục 1 của Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. VnDoc.com mời các bạn tham khảo Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá trong bài viết này.

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2017 của cán bộ quản lý, lãnh đạo

Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng, giám đốc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá

(Kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo:...................................................................................

Trường Tiểu học:......................................................................................................

Họ và tên hiệu trưởng: ......................................................... Năm học: ................

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Điểm tiêu chí

Tiêu chuẩn 1. Phẩmchất chính trị, đạo đức nghề nghiệp

1. Phẩm chất chính trị

 

2. Đạo đức nghề nghiệp

 

3. Lối sống, tác phong

 

4. Giao tiếp và ứng xử

 

5. Học tập, bồi dưỡng

 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

6. Trình độ chuyên môn

 

7. Nghiệp vụ sư phạm

 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản lý trường tiểu học

8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý

 

9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường

 

10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 

11. Quản lý học sinh

 

12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục

 

13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường

 

14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin

 

15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục

 

16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường

 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng và xã hội

17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh

 

18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương

 
 

Tổng điểm

 
 

Xếp loại

 

Chú ý :

 1. Cách cho điểm:
 • Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
 • Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
 1. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.

Các minh chứng:

 1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 1. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đánh giá chung:

 1. Những điểm mạnh:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 1. Những điểm yếu:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 1. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................... ngày .... tháng ... năm ...

(Chữ ký của hiệu trưởng)         

Thêm vào đó, Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT cũng kèm theo phụ lục 2 Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng, Phụ lục 3 Tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Phụ lục 4 Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 8.666
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm