Phiếu kê khai thông tin học sinh

Phiếu kê khai thông tin học sinh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu phiếu về lý lịch cũng như những thông tin cơ bản của học sinh. Mẫu phiếu này thường được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh đầu năm học để phụ huynh điền thông tin và ký xác nhận. Mời các bạn tham khảo.

1. Cách kê khai phiếu thông tin học sinh

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học sinh: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học sinh bằng chữ IN HOA.

4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến.... Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.

6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.

7) Học sinh khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/... Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.

8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học sinh.

9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học sinh.

2. Mẫu phiếu kê khai thông tin học sinh

Phiếu kê khai thông tin học sinh

3. Phiếu kê khai thông tin học sinh

Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu phiếu thông tin học sinh đầu năm dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa): ............................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ..............

3) Dân tộc: ................................... 4) Đối tượng chính sách: ...................................................

5) Ngày sinh: ....../......../................. 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ............................................

7) Học sinh khuyết tật: ..............................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ....................... 8b) Quận/huyện: .........................

8c) Phường/xã/thị trấn: .................................. 8d) Phố/thôn: ............................. 8đ) Tổ/xóm: ................

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: .......................... 9b) Quận/huyện: .............................

9c) Phường/xã/thị trấn: ........................ 9d) Phố/thôn: ....................... 9đ) Tổ/xóm: .................

10) Tên trung tâm ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết bổ trợ, làm quen trong nhà trường………………………………………...................…………..

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Lưu ý: CMHS nộp phiếu này cho nhà trường chậm nhất ngày …/…/…

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI KÊ KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)

 

..................................................

 

Đánh giá bài viết
1 6.495
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm