Phiếu kê khai thông tin học sinh

1 5.992

Phiếu điều tra học sinh đầu năm

Phiếu kê khai thông tin học sinh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là mẫu phiếu về lý lịch cũng như những thông tin cơ bản của học sinh. Mẫu phiếu này thường được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh đầu năm học để phụ huynh điền thông tin và ký xác nhận. Mời các bạn tham khảo.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Phương pháp quản lý lớp học hiệu quả

Tổng hợp nét chữ cơ bản và chữ cái cho học sinh lớp 1 tập viết

Phiếu kê khai thông tin học sinh

Mời các bạn tham khảo nội dung mẫu phiếu thông tin học sinh đầu năm dưới đây:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa): .................................................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ..............

3) Dân tộc: ......................................... 4) Đối tượng chính sách: ...................................................................

5) Ngày sinh: ....../......../.................... 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ............................................................

7) Học sinh khuyết tật: ...................................................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ................................... 8b) Quận/huyện: ..................................

8c) Phường/xã/thị trấn: .................................. 8d) Phố/thôn: ............................. 8đ) Tổ/xóm: ................

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ................................... 9b) Quận/huyện: ..................................

9c) Phường/xã/thị trấn: .................................. 9d) Phố/thôn: ............................. 9đ) Tổ/xóm: .................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Lưu ý: CMHS nộp phiếu này cho nhà trường chậm nhất ngày …/…/…

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI KÊ KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)

 

..................................................

 

Đánh giá bài viết
1 5.992
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm