Mẫu NA17: Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay

11 26.006

Mẫu NA17: Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay

Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài tại Việt Nam là biểu mẫu được sử dụng trong việc quản lý tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam của công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đó tạm trú, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Đăng ký tạm vắng và phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

Hợp đồng cho thuê xe

Mẫu NA17: Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay

Mẫu NA17: Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay

Nội dung cơ bản của mẫu NA17: phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay:

                             Mẫu (Form) NA17
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA
ngày 05 tháng 01 năm 2015

Tên cơ sở lưu trú:.................. (1)

Địa chỉ:....................................

Điện thoại: ................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............ngày, ......tháng...... năm.........

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:.................................

STT Họ Tên Giới tính Sinh ngày, tháng, năm Quốc tịch Loại, số hộ chiếu (2) Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3) Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4) Mục đích nhập cảnh Tạm trú (từ ngày đến ngày)
Nam Nữ
                     
Xác nhận
(Của đơn vị tiếp nhận)
Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2): Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ...);

(3): Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi "Miễn thị thực"; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4): Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;

Mẫu N12/M: Phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay là biểu mẫu cũ được ban hành kèm theo Thông tư 02/2013/TT-BCA (thông tư chưa hết hiệu lực) tuy nhiên một số biểu mẫu đã được thay đổi và sử dụng bằng biểu mẫu của Thông tư 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an trong đó có mẫu NA17: phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài - Registration card of stay

Danh sách biểu mẫu của Thông tư 02/2013/TT-BCA được thay đổi và sử dụng theo Thông tư 04/2015/TT-BCA cụ thể là:

1. Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A).

2. Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4B).

3. Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C).

4.Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (mẫu N4D).

5. Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E).

6. Thị thực dán (mẫu N6A).

7. Thị thực rời (mẫu N6B).

8.Dấu gia hạn tạm trú (mẫu N6C).

9. Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A).

10. Phiếu khai báo tạm trú (mẫu N12).

11. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (mẫu N13).

12. Lệnh trục xuất (mẫu N14).

13.Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A).

14. Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B).

15. Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16).

16. Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (N19).

17. Giấy bảo lãnh (mẫu N20).

18. Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21).

19. Giấy miễn thị thực loại dán (mẫu N22A).

20. Giấy miễn thị thực loại quyển (mẫu N22B).

Đánh giá bài viết
11 26.006
Thủ tục hành chính Xem thêm