Phiếu khảo sát giá - Mẫu 01-KSG

1 5.552

Phiếu khảo sát giá - Mẫu 01-KSG

Phiếu khảo sát giá - Mẫu 01-KSG là mẫu phiếu khảo sát giá dành cho Hội đồng định giá tài sản sử dụng khi tiến hành điều tra thu thập thông tin về giá của tài sản bị xâm phạm phải được gắn với những yếu tố về cung, cầu, thị hiếu và sức mua trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường do Bộ Tài Chính ban hành. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu khảo sát giá là giấy tờ cần thiết, không thể thiếu trong thủ tục định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự.

Phiếu khảo sát giá

Để khảo sát giá thì tùy theo tính chất, đặc thù và điều kiện lưu thông trên thị trường của từng loại tài sản bị xâm phạm mà Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá tài sản bị xâm phạm theo một trong 2 loại sau: giá bán buôn hoặc giá bán lẻ đối với tài sản cùng loại hoặc tài sản tương đương.

Để Hội đồng định giá tài sản có được đánh giá tổng quát thì việc khảo sát giá mỗi loại giá nêu trên đều phải thực hiện trên cả 3 khu vực: trên thị trường, trên hồ sơ tài liệu, tại cơ quan có thẩm quyền đã định giá loại tài sản đó.

Các thành viên của Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá thực hiện theo phương pháp điều tra trực tiếp bằng Mẫu phiếu khảo sát giá 01-KSG của Thông tư 55/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành.

Mẫu: 01-KSG - Phiếu khảo sát giá

PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ

Tên tài sản bị xâm phạm:....................................................................................

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tài sản bị xâm phạm:........................................

..........................................................................................................................

Địa bàn khảo sát: Thị trấn (xã)….. Quận (huyện) ……. Thành phố (tỉnh)..................

Tên cơ sở bán hàng: .............................Địa chỉ: ...............................................

Đơn vị tính: 1000đ/…..

STT

Tên tài sản
khảo sát

Tài sản cùng loại
hay tương đương

Các thông số kỹ thuật của tài sản

Giá bán của tài sản
tại 
thời điểm tài sản
bị xâm phạm

Ngày tháng năm
bán hàng

 

Ghi chú

       

Giá
bán buôn

Giá
bán lẻ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Xác nhận của cơ sở bán hàng Chữ ký của cán bộ khảo sát giá
Đánh giá bài viết
1 5.552
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm