Phiếu nhận xét Đảng viên

1 17.170

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên

Phiếu nhận xét Đảng viên là mẫu phiếu dùng để nhận xét đảng viên trong kiểm toán nhà nước, mẫu phiếu nhận xét đảng viên được ban hành kèm theo Quyết định 1294/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 07 năm 2016 của kiểm toán nhà nước về việc quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo kiểm toán nhà nước, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Văn khấn cúng đầy tháng - cúng thôi nôi cho bé

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Phiếu nhận xét Đảng viên mới nhất:

Phiếu nhận xét đảng viên
Mẫu phiếu nhận xét đảng viên theo quyết định 1294/QĐ-KTNN

Xem thêm: 

Nội dung cơ bản của phiếu nhận xét Đảng viên:

ĐẢNG BỘ:......................
ĐẢNG ỦY(CHI ỦY CƠ SỞ)
............................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
.........., ngày......tháng.....năm......

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Họ và tên Đảng viên: ............................................ Sinh hoạt tại Đảng bộ (cơ sở) ...........................thuộc Đảng bộ ............................

Địa chỉ cơ quan: ....................................................................................................

Cư trú tại: ..............................................................................................................

Chi ủy chi bộ: .......................................... có nhận xét như sau: ..............................

1. Bản thân gia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân hay không?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Về đạo đức, lối sống thể hiện nơi cư trú

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xác nhận của Đảng ủy phường
(xã, thị trấn)
T/M BAN CHI ỦY
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 17.170
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm