Phiếu nhận xét phản biện

1 692

Phiếu nhận xét phản biện

Phiếu nhận xét phản biện là biểu mẫu dùng để nhận xét bài phản biện của sinh viên, trong đó có các quy chuẩn cũng như thang điểm nhất định để đánh giá bài của sinh viên khi tham gia phản biện, mẫu phiếu nhận xét phản biện được ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BGDDT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế xét tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Thủ tục báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH

Mẫu biên bản bầu Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

Phiếu nhận xét phản biện

Phiếu nhận xét phản biện

Nội dung cơ bản của phiếu nhận xét phản biện:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Mã số đề tài:  

PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN
ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM..............

1. Họ tên ủy viên phản biện: ...............................................................................

2. Đơn vị công tác: ............................................................................................

3. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm): ......................................

4. Tên đề tài: .....................................................................................................

5. Ý kiến nhận xét, đánh giá đề tài:

5.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài: 

5.2. Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận: 

5.3. Mục tiêu đề tài:

5.4. Phương pháp nghiên cứu:

5.5. Kết quả nghiên cứu:

5.6. Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài:

5.7. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có):

5.8. Ý kiến khác:

6.Dự kiến điểm đánh giá:

STT Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Điểm đánh giá
1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 15  
2 Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận 15  
3 Mục tiêu đề tài 10  
4 Phương pháp nghiên cứu 10  
5 Kết quả nghiên cứu 40  
6 Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài 5  
7 Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước (nếu có) 5  
  Cộng 100  

Ghi chú: Các ý kiến nhận xét nếu cần có thể ghi thêm vào tờ giấy đính kèm.

                         Ngày......... tháng.......năm........
(Ký tên)
Đánh giá bài viết
1 692
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm