Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

4 30.550

Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại[1]:….................................................................

- Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng: …..........................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[2]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN[3]

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

       

1

Công tác chính trị tư tưởng

       

2

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ

       

3

Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

       

4

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

       

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao

       

1

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao …

       

2

Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị …

       

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

       

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …..

                                                  (Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí "Chỉ tiêu thu ngân sách", địa phương quy định: cấp độ "Xuất sắc" phải đạt từ 115% trở lên, "Tốt" phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ "Tốt".

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Đánh giá bài viết
4 30.550
Thủ tục hành chính Xem thêm