Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên - Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018

5 105.665

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên

Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên 2018. Biểu mẫu đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2018 được ban hành kèm theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu phiếu nêu rõ thông tin chủ thể tham gia đánh giá xếp loại, tiêu chí phân loại, và cấp độ thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết của mấu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Song song với việc hoàn thành viết bản kiểm điểm cá nhân cuối năm thì việc gấp rút hoàn thành các bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa 12 cũng là những công việc được các Đảng viên ưu tiên thực hiện. VnDoc xin được chia sẻ với các bạn mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW 8 khóa 12 mới nhất và xúc tích để các bạn cùng tham khảo làm tư liệu cho bài thu hoạch của mình.

Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

 

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

ĐẢNG VIÊN

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …...............................................................................................

- Họ và tên đảng viên ….........................Sinh hoạt tại chi bộ….............................................................

- Chức vụ công tác:...............................................................................................................................

+ Đảng: ….............................................................................................................................................

+ Chính quyền, chuyên môn: …............................................................................................................

+ Đoàn thể: ….......................................................................................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

       

1

Tư tưởng chính trị

       

2

Đạo đức, lối sống

       

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

       

4

Tác phong, lề lối làm việc

       

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

       

II

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

       

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định …

       

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…

       

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

       

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

       

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

       

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

       

Nhận xét chung: ….....................................................................................................................

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….......................................................................................

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

                                     Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên là biểu mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên thực hiện theo hướng dẫn số 16/HD-BTCTW 2018

Đánh giá bài viết
5 105.665
Thủ tục hành chính Xem thêm