Phiếu phân tích đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo

1 13.796

Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: ….................................................................................

- Đối tượng đánh giá, xếp loại: …............................................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ [4]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng tập thể; cơ quan, đơn vị

       

1

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ…

       

2

Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị…

       

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

       
 

(Cụ thể hóa theo từng loại hình tập thể lãnh đạo, quản lý)…

       

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

       

Nhận xét chung: …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….....................................................................................

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

                                          (Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Đánh giá bài viết
1 13.796
Thủ tục hành chính Xem thêm