Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mẫu số 16G-HBQP - Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 16G-HBQP - Mẫu số 16G-HBQP - Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/PTT-BHXH

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ……

 PHIẾU THANH TOÁN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ông (bà)…………………………. là (quan hệ với người chết)……………………của

Đồng chí: …………………………………………….. Nam, nữ: ……………………

Sinh ngày: ………/...../……. Số sổ BHXH/số định danh: …………………………….

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………………………

Đơn vị: ………………………………………………………………………………….

Chết ngày:……………………………………………………………………………..

Lý do chết (hoặc chết trong trường hợp): ………………………………………………

Được hưởng chế độ tuất một lần theo Quyết định số: ………./QĐ-BHXH ngày …../ …./….. của Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng.

Trợ cấp tuất một lần

a) Số tiền trợ cấp: …………………………………….. đồng

b) Trợ cấp mai táng: …………………………………. đồng

c) Trợ cấp chết do TNLĐ (nếu có): ………………………………. đồng

d) Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): …………………………… đồng

Tổng số tiền: (a+b+c+d): ………………………………………… đồng

(S tiền bằng chữ: ………………………………………………………………………)

Nơi nhận: Tài chính đơn vị./.

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CĐCS
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mẫu số 16G-HBQP dùng để thanh toán trợ cấp tuất một lần.

Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết
1 221
Bảo hiểm Xem thêm