Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GCN bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

1 10

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GCN bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GCN bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc chữa bệnh gia truyền. Mẫu được ban hành theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GCN bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

………..1………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /PTN-…..2…..

……..3……, ngày tháng năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền

Họ và tên: ............................................................................

Chỗ ở hiện nay: 4 ................................................................

Điện thoại: ...........................................................................

Hình thức cấp giấy chứng nhận: Cấp mới □ Cấp lại □

Đã nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền

2. Bản thuyết minh bài thuốc gia truyền/phương pháp chữa bệnh gia truyền

3. Sơ yếu lý lịch

4. Giấy chứng nhận sức khỏe

5. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm

Ngày hẹn cấp, cấp lại giấy chứng nhận: ......................................

 

………, ngàythángnăm 20...
NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày...tháng...năm... Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày...tháng...năm... Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần: ngày...tháng...năm... Ký nhận

__________________

1 Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

3 Địa danh.

4 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại GCN bài thuốc, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Thủ tục hành chính Xem thêm