Phiếu tự đánh giá việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Biểu mẫu 5 không 3 sạch

Phiếu tự đánh giá việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn lập báo cáo phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch thuận tiện. Mời các bạn tham khảo.

Bài thuyết trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Biểu số 01

Đầu năm 20… (tháng 4/20…)

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CUỘC VẬN ĐỘNG

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH

(Dành cho hộ gia đình hội viên tự đánh giá hàng năm)

Họ và tên hội viên: …………………………………………………………………………….

Tên Tổ Phụ nữ hoặc Chi hội (nếu không có Tổ):………………………………………………

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không đạt

Nêu cụ thể không đạt như thế nào

1

Không đói nghèo

2

Không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội

3

Không có bạo lực gia đình

4

Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

5

Không sinh con thứ 3 trở lên

6

Sạch nhà

7

Sạch bếp

8

Sạch ngõ

Tổng số tiêu chí đạt: …………../8

Cuối năm 20… (tháng 10/20…)

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CUỘC VẬN ĐỘNG

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH

(Dành cho hộ gia đình hội viên tự đánh giá hàng năm)

Họ và tên hội viên: …………………………………………………………………………….

Tên Tổ Phụ nữ hoặc Chi hội (nếu không có Tổ):……………………………………..

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không đạt

Nêu cụ thể không đạt như thế nào

1

Không đói nghèo

2

Không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội

3

Không có bạo lực gia đình

4

Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

5

Không sinh con thứ 3 trở lên

6

Sạch nhà

7

Sạch bếp

8

Sạch ngõ

Tổng số tiêu chí đạt: …………../8

Ghi chú: Hội viên đánh dấu X vào mỗi ô vuông đạt hay không đạt. Nếu không đạt tiêu chí nào, hội viên cần nêu cụ thể chưa đạt như thế nào để các cấp Hội và địa phương có hướng giúp đỡ nhằm đạt được tiêu chí đó.

. Phiếu phát lần 1 (tháng 4/20...): Hội viên tự đánh giá việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí cuộc vấn động của hộ gia đình mình theo kết quả năm 20.... .

. Phiếu phát lần 2 (tháng 10/20...): Hội viên tự đánh giá việc đạt hay không đạt từng tiêu chí cuộc vận động của hộ gia đình mình trong năm 20....

Cuối năm 20...

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CUỘC VẬN ĐỘNG

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH

(Dành cho hộ gia đình hội viên tự đánh giá hàng năm)

Họ và tên hội viên: …………………………………………………………………………….

Tên Tổ Phụ nữ hoặc Chi hội (nếu không có Tổ):……………………………………..

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không đạt

Nêu cụ thể không đạt như thế nào

1

Không đói nghèo

2

Không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội

3

Không có bạo lực gia đình

4

Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

5

Không sinh con thứ 3 trở lên

6

Sạch nhà

7

Sạch bếp

8

Sạch ngõ

Tổng số tiêu chí đạt: …………../8

Cuối năm 20...

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CUỘC VẬN ĐỘNG

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH

(Dành cho hộ gia đình hội viên tự đánh giá hàng năm)

Họ và tên hội viên: …………………………………………………………………………….

Tên Tổ Phụ nữ hoặc Chi hội (nếu không có Tổ):……………………………………..

TT

Các tiêu chí

Đạt

Không đạt

Nêu cụ thể không đạt như thế nào

1

Không đói nghèo

2

Không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội

3

Không có bạo lực gia đình

4

Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học

5

Không sinh con thứ 3 trở lên

6

Sạch nhà

7

Sạch bếp

8

Sạch ngõ

Tổng số tiêu chí đạt: …………../8

Ghi chú: Hội viên đánh dấu X vào mỗi ô vuông đạt hay không đạt. Nếu không đạt tiêu chí nào, hội viên cần nêu cụ thể chưa đạt như thế nào để các cấp Hội và địa phương có hướng giúp đỡ nhằm đạt được tiêu chí đó.

Đánh giá bài viết
1 445
Thủ tục hành chính Xem thêm