Phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH theo Quyết định 22/QĐ-BHXH bao gồm các thông tin về: Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, nơi cấp giấy khai sinh, số CMND/thẻ căn cước.... Dựa vào mẫu này, người lao động có thể tự tra cứu các thông tin về quá trình đóng BHXH. Mời các bạn tham khảo.

1. Phụ lục thành viên hộ gia đình theo Quyết định 22/QĐ-BHXH

Phụ lục hộ gia đình

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: ………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)……………….Xã (phường, thị trấn):……........…………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………………………..............…….Tỉnh (Tp): ………………................................……….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

...

- Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Phụ lục Thành viên hộ gia đình theo Quyết định 888/QĐ-BHXH

Phụ lục Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ: ………………… Số điện thoại (nếu có): ……………..…………………..

Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố)….....……….Xã (phường, thị trấn):……..............……………

Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):………….…….Tỉnh (Tp): ……………….............……….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

...

- Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm

trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phụ lục thành viên hộ gia đình theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Nội dung mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH như sau:

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình

Họ và tên chủ hộ:.....................................Số điện thoại (nếu có)............................................

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):............................................................................................

Địa chỉ:......................................Thôn (Bản, tổ dân phố) Xã (phường, thị trấn).......................

Huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh):.............................Tỉnh (Tp):...........................................

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng, năm sinh

Gii tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

S CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

...

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã s BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

... ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phụ lục hộ gia đình tham gia BHXH

Phụ lục thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm

4. Hướng dẫn lập phụ lục thành viên hộ gia đình

- Cột A: ghi số thứ tự từ 1 đến hết các thành viên trong hộ gia đình.

- Cột B: ghi đầy đủ họ và tên của từng người trong hộ gia đình.

- Cột 1: ghi mã số BHXH đối với từng thành viên hộ gia đình đã được cơ quan BHXH cấp; trường hợp chưa xác định được mã số BHXH thì người kê khai có thể tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn (nếu đủ điều kiện).

- Cột 2: ghi ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.

- Cột 3: ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

- Cột 4: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh.

Trường hợp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

- Cột 5: ghi mối quan hệ với chủ hộ (là vợ, chồng, con, cháu...).

- Cột 6: Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước (nếu có): ghi số chứng minh nhân dân hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.

- Cột 7: ghi những nội dung cần ghi chú.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người kê khai ký ghi rõ họ tên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 22.804
Bảo hiểm Xem thêm