QCVN 41:2019/BGTVT về biển báo giao thông đường bộ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 54/2019/TT-BGTVT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------------------------
Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019
THÔNG
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường b
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
n cứ Ngh định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 m 2007 ca Chính ph quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
n c Ngh định s 67/2009/-CP ngày 03 tháng 8 m 2009 của Chính ph sửa đổi một
số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
n c Ngh đnh số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính ph quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ Tổng cục trưởng Tổng cục
Đường bộ Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu
đường bộ.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu
đường bộ”.
số đăng ký: QCVN 41:2019/BGTVT.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông y hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2. Thông này thay thế Thông số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN
41:2016/BGTVT.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải,
Giám đốc S Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đình Thọ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 41:2019/BGTVT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
National Technical Regulation on Traffic Signs and Signals
NỘI - 2019
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Lời nói đầu
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam
biên soạn, Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti ban hành
theo Tng tư s 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tng 12 m 2019. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia QCVN 41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT.
MỤC LỤC
Phần 1: Quy định chung
Phần 2: Quy định kỹ thuật
Chương 1 - Th tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu thứ tự đường ưu tiên
Chương 2 - Hiệu lệnh điều khiển giao thông
Chương 3 - Biển báo hiệu
Chương 4 - Biển báo cấm
Chương 5 - Biển báo nguy hiểm cảnh báo
Chương 6 - Biển hiệu lệnh
Chương 7 - Biển chỉ dẫn trên đường ô không phải đường cao tốc
Chương 8 - Biển phụ, biển viết bằng chữ
Chương 9 - Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
Chương 10 - Vạch kẻ đường
Chương 11 - Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ hàng rào chắn
Chương 12 - Cột kilômét, Cọc H
Chương 13 - Mốc lộ giới
Chương 14 - o hiệu cấm đi lại
Chương 15 - Gương cầu lồi, dải phân cách lan can phòng hộ
Phần 3: Quy định về quản
Phần 4: Tổ chức thực hiện
Phụ lục A - Đèn tín hiệu
Phụ lục B - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo cấm
Phụ lục C - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo nguy hiểm cảnh báo
Phụ lục D - Ý nghĩa - Sử dụng biển hiệu lệnh
Phụ lục E - Ý nghĩa - Sử dụng biển chỉ dẫn
Phụ lục F - Ý nghĩa - Sử dụng các biển phụ
Phụ lục G - Ý nghĩa - Sử dụng vạch kẻ đường
Phụ lục I - Cột kilômét - Cọc H - Mốc lộ giới
Phụ lục K - Kích thước ch viết con số trên biển báo
Phụ lục M - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo
Phụ lục N - hiệu đường cao tốc
Phụ lục O - Kích thước hiệu đường bộ
Phụ lục P - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc
PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn y quy định về h thống báo hiệu đưng bộ, bao gồm: hiệu lệnh của người điều
khin giao thông, tín hiu đèn giao thông, chiếu sáng, biển o hiu, vạch kẻ đưng, cọc tiêu, ờng
bảo v và o chn, ct kilômét, cọc H, mốc l giới, gương cầu lồi, dải phân cách và các thiết b an toàn
giao thông khác.
Quy chuẩn này quy định về hệ thống báo hiệu áp dụng cho tất cả các tuyến đường bộ

Quy chuẩn 41:2019 về biển báo giao thông đường bộ

Quy chuẩn quốc gia về biển báo hiệu đường bộ mới nhất - Quy chuẩn 41:2019 của Bộ giao thông vận tải về biển báo giao thông đường bộ. “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” có mã số đăng ký: QCVN 41 : 2019/BGTVT được ban hành theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT.

Thông tư 54/2019/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------------

Số: 54/2019/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

Mã số đăng ký: QCVN 41:2019/BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Đình Thọ

Lời nói đầu

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT.

MỤC LỤC

Phần 1: Quy định chung

Phần 2: Quy định kỹ thuật

 

Chương 1 - Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu và thứ tự đường ưu tiên

 

Chương 2 - Hiệu lệnh điều khiển giao thông

 

Chương 3 - Biển báo hiệu

 

Chương 4 - Biển báo cấm

 

Chương 5 - Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

 

Chương 6 - Biển hiệu lệnh

 

Chương 7 - Biển chỉ dẫn trên đường ô tô không phải là đường cao tốc

 

Chương 8 - Biển phụ, biển viết bằng chữ

 

Chương 9 - Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

 

Chương 10 - Vạch kẻ đường

 

Chương 11 - Cọc tiêu, tiêu phản quang, tường bảo vệ và hàng rào chắn

 

Chương 12 - Cột kilômét, Cọc H

 

Chương 13 - Mốc lộ giới

 

Chương 14 - Báo hiệu cấm đi lại

 

Chương 15 - Gương cầu lồi, dải phân cách và lan can phòng hộ

Phần 3: Quy định về quản lý

Phần 4: Tổ chức thực hiện

Phụ lục A - Đèn tín hiệu

Phụ lục B - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo cấm

Phụ lục C - Ý nghĩa - Sử dụng biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Phụ lục D - Ý nghĩa - Sử dụng biển hiệu lệnh

Phụ lục E - Ý nghĩa - Sử dụng biển chỉ dẫn

Phụ lục F - Ý nghĩa - Sử dụng các biển phụ

Phụ lục G - Ý nghĩa - Sử dụng vạch kẻ đường

Phụ lục I - Cột kilômét - Cọc H - Mốc lộ giới

Phụ lục K - Kích thước chữ viết và con số trên biển báo

Phụ lục M - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo

Phụ lục N - Mã hiệu đường cao tốc

Phụ lục O - Kích thước mã hiệu đường bộ

Phụ lục P - Chi tiết các thông số thiết kế biển báo chỉ dẫn trên đường cao tốc

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông đường bộ được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.076
Biển báo giao thông Xem thêm