Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

1 2.256

Một số quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Thanh niên chính là lực lượng hạt nhân nòng cốt của Đảng. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ với các bạn những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, mời các bạn cùng tham khảo.

Chắc hẳn mỗi chúng ta ai ai cũng đều trải qua một thời khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và mang trong mình nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ mà người ta vẫn gọi với từ Đoàn viên thanh niên. Có thể thấy, giáo dục rèn luyện thanh niên trở thành lớp người có đủ phẩm chất, năng lực kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đó là quan điểm cơ bản của Đảng. Do vậy nhiệm vụ của công tác thanh niên là tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất cho thanh niên phấn đấu trưởng thành. Các bạn hãy cùng tìm hiểu quan điểm cơ bản của đảng về công tác thanh niên mà chúng tôi cập nhật dưới đây nhé!

Những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên hiện nay:

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên; phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Để phát huy tiềm năng to lớn đó, Đảng ta luôn luôn chú ý tới việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện thế hệ thanh niên: “Thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính”. Vì thế, công tác thanh niên luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của thanh niên, đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ. Lịch sử đã khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên, thanh niên là rường cột, là tương lai của đất nước. Từ khi đổi mới (1986) đến nay, Đảng ta đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Ngày 9/2/1991, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, là điểm khởi đầu cho đường lối đổi mới của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đổi mới. Năm 1993, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII được ban hành đã khẳng định “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Đây là bước chuyển biến có tính đột phá, căn bản trong nhận thức, chủ trương của Đảng đối với công tác thanh niên. Tháng 7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 25 – NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghị quyết tiếp tục khẳng định vai trò to lớn và quan trọng của thanh niên đối với tương lai của dân tộc và tiền đồ của cách mạng Việt Nam: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước…là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 44) xác định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu công cuộc đổi mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã hoạch định những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, trong đó có việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên. Nghị quyết xác định “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ. Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước, mà còn là yêu cầu chủ quan tự thân của Đảng với vai trò là lực lượng lãnh đạo xã hội, thực hiện Di chúc của Bác trước lúc đi xa “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Phải xây dựng được một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức và nhân cách, có tri thức, sức khoẻ và tư duy năng động, tiếp nối được truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, xứng đáng là những thanh niên ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường XHCN, có có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, góp phần đi đầu trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, là lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Trên đây là những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên mà VnDoc câp nhật chia sẻ tới các bạn để các bạn có thêm những tài liệu tham khảo trong công tác đoàn cũng như phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chúc các bạn công tác tốt và luôn là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đề ra.

Đánh giá bài viết
1 2.256
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm