Quản trị nhân sự - Ebook

Phần một: Tổng quát
Chương 1: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự
Chương 2: Môi trường quản trị tài nguyên nhân sư
Chương 3: Phân tách công việc

Phần hai: Hoạch định, Tuyển mộ, Tuyển chọn nhân viên
Chương 4: Hoạch định tài nguyên nhân sự
Chương 5: Tuyển mộ nhân viên
Chương 6: Tuyển chọn nhân viên

Phần ba: Phát triển tài nguyên nhân sự
Chương 7: Hội nhập vào môi trường làm việc
Chương 8: Đào tạo và phát triển
Chương 9: Đánh giá thành tích công tác

Phần Bốn: Lương bổng và đãi ngộ
Chương 10: Thiết lập và quản trị lương bổng
Chương 11: Phúc lợi và đãi ngộ khác

Phần năm: Giao tế nhân sự
Chương 12: Giao tế nhân sự

Đánh giá bài viết
8 18.581
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm