Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ

1 7.617

Quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ 2017-2020

(Căn cứ điểm 13 (13.1) c, d,
Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ban Tổ chức Trung ương)

Đại hội Chi bộ niên khóa 2017-2020 được diễn ra cần theo quy trình chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương với những bước chuẩn bị và timeline cụ thể. VnDoc.com mời các bạn theo dõi.

Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

Diễn văn bế mạc Đại hội chi bộ

Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ

A- Trang trí:

1. Trên cùng là khẩu hiệu:

“Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm''

Các khẩu hiệu hành động của chi bộ.

2. Cờ, ảnh lãnh tụ:

 • Treo cờ (nhìn từ dưới lên): Cờ Tổ quốc bên phải, cờ Đảng bên trái.
 • Ảnh C. Mác và V.I.Lê nin treo phía bên phải của phông (nhìn từ dưới lên). Vị trí của hai ảnh như sau: ảnh C.Mác bên trái, ảnh V.I.Lênin bên phải.
 • Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc (nếu không có tượng thì thay bằng ảnh). Phía dưới tượng Bác đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.

3. Tiêu đề đại hội: Đặt dưới ảnh C.Mác, V.I.Lê nin:

Chi bộ...

Đại hội lần thứ...

Nhiệm kỳ...

(Nếu đại hội 2 vòng thì ghi ''Vòng 1'', ''Vòng 2'').

B- Quy trình tiến hành đại hội chi bộ:

 • Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
 • Thông qua chương trình, quy chế làm việc;
 • Bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội, bầu thư ký.
 • Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Đọc báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ.
 • Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.
 • Thảo luận báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của chi bộ và văn kiện của cấp trên (nếu có).
 • Phát biểu ý kiến của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).
 • Thực hiện việc bầu cử cấp uỷ mới (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện theo đúng quy tình, quy định hiện hành của Bộ Chính trị).
 • Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động.
 • Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
Đánh giá bài viết
1 7.617
Thủ tục hành chính Xem thêm