Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN

1 91
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2018/QĐ-KTNN
       
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN
ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU
          
            
              
        
                   
 
               
                   
   
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa
trên đánh giá rủi ro xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo o quyết toán dự án đầu tư.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước các tổ chức, nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước;
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc
hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng TW các Ban của Đảng;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính
phủ;
- Hội đồng dân tộc các Uỷ ban của Quốc
hội;
- Các Ban của UBTV Quốc hội;
- Các bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ pháp;
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
- Công báo;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc
KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ KSCL kiểm toán
(02).
HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO XÁC
ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BÁO O QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU
             
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Hướng dẫn này quy định chính sách xác định trọng yếu hướng dẫn vận dụng phương
pháp đánh giá rủi ro c định trọng yếu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán tài chính trong
lnh vực kiểm toán dự án đầu tư, gồm: báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo quyết
toán dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập hoàn thành; báo cáo nguồn
vốn đầu tư, thực hiện đầu tư; các báo cáo đầu lập cho mục đích đặc biệt    
           do Kiểm toán nhà nước   
 thực hiện.
2. Hướng dẫn này áp dụng khi kiểm toán đối với bộ BCQTDAĐT đầy đủ hoặc kiểm toán các
báo cáo riêng lẻ, các thông tin tài chính của BCQTDAĐT.
Điều 2. Mục đích ban hành
1. Hướng dẫn này nhm gip Kiểm toán viên nhà nước    ) vận dụng đánh giá
rủi ro xác định trọng yếu kiểm toán một ch ph hp khi lập kế hoạch kiểm toán, thực
hiện kiểm toán lập báo cáo kiểm toán trong kiểm toán BCQTDAĐT.
2. Hướng dẫn KTVNN đưa ra ý kiến xác nhận về tính trung thực hp của BCQTDAĐT
xét trên khía cạnh trọng yếu.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN, các đoàn KTNN, thành viên
đoàn KTNN các t chức, nhân tham gia hoạt động kiểm toán BCQTDAĐT của KTNN.
2. Đơn vị đưc kiểm toán          các bên s dụng kết quả
kiểm toán phải những hiểu biết cần thiết về các quy định hướng dẫn này các chuẩn
mực kiểm toán nhà nước    liên quan để thực hiện trách nhiệm của
mình phối hp công việc với đoàn KTNN KTVNN, cũng như khi xử các mối quan hệ
liên quan đến thông tin đã đưc kiểm toán.
Điều 4. Nguyên tắc sử dụng thuật ngữ
Các thuật ngữ sử dụng trong hướng dẫn này đưc định ngha như trong các chuẩn mực kiểm
toán của KTNN đã ban hành.
Chương II
CHÍNH SÁCH XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ
ÁN ĐẦU
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Điều 5. Nội dung chính sách xác định trọng yếu kiểm toán BCQTDAĐT
1. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán quy định hướng dẫn các nội dung chủ yếu sau:
a) Xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT.
b) Xác định mức trọng yếu đối với các hạng mục, khoản mục, gói thầu, nhóm chi phí, số
tài khoản, nhóm giao dịch thông tin thuyết minh      cần lưu ý.
c) Xác định mức trọng yếu thực hiện.
d) Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể.
2. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán bao gồm đồng thời cả khung hướng dẫn về định
lưng các nguyên tắc hướng dẫn về định tính đối với việc xác định trọng yếu kiểm toán
BCQTDAĐT.
Điều 6. Khung hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán BCQTDAĐT về định lượng
1. Xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT
a) Mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT hoặc thông tin tài chính đưc kiểm toán:
giá trị tối đa của toàn bộ sai sót trên BCQTDAĐT hoặc thông tin tài chính đưc kiểm toán
KTVNN cho rng mức đó BCQTDAĐT thể bị sai nhưng chưa ảnh hưởng đến quyết định
của các đối tưng sử dụng thông tin.
b) Mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT đưc xác định bng:
Mức trọng yếu
tổng thể
=
Tỷ lệ phần trăm (%)
xác định mức trọng
yếu tổng thể
Giá trị tiêu chí được lựa
chọn xác định mức trọng
yếu tổng thể
c) Lựa chọn tiêu chí để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT
- Ty từng dự án đầu tư, tiêu chí ph hp để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể
BCQTDAĐT thể đưc lựa chọn từ một hoặc một số chỉ tiêu quan trọng nhất trong các yếu
tố của BCQTDAĐT: nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu thực hiện; chi phí đầu không tính
vào giá trị tài sản; giá trị hình thành tài sản sau đầu ; công n, vật tư, thiết bị tồn đọng; các
chỉ tiêu khác  .
- Tiêu chí đưc lựa chọn để c định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT phụ thuộc
vào xét đoán chuyên môn của KTVNN về nhu cầu thông tin của đa số người sử dụng báo cáo
như: chi phí đầu thực hiện; nguồn vốn đầu tư;...
- Trường hp chọn nhiều tiêu chí để xác định mức trọng yếu thì mức trọng yếu đối với tổng
thể BCQTDAĐT giá trị thấp nhất c định đưc từ các tiêu chí trên.
d) Khung tỷ lệ để c định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT
- KTNN xây dựng khung tỷ lệ để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT
mức tối đa không quá 1% giá trị tiêu chí đưc lựa chọn        
                    
.
- Khung tỷ lệ nêu trên cung cấp định hướng cho KTVNN khi đưa ra c xét đoán trong việc
xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT. Trong một số trường hp, tỷ lệ % xác
định mức trọng yếu thể vưt khung hướng dẫn nói trên nếu như KTVNN xét đoán rng
mức trọng yếu đó ph hp. KTVNN cần phản ánh trong hồ kiểm toán những diễn giải
chi tiết hơn về nguyên nhân c định mức trọng yếu vưt quá khung mức trọng yếu vưt
khung này phải đưc s đồng ý của nh đạo KTNN        
              .

Quyết định số 01/2018/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.

Tóm tắt nội dung Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN

Mức trọng yếu tổng thể Báo cáo quyết toán dự án đầu tư

Ngày 12/11/2018, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.

Mức trọng yếu đối với tổng thể Báo cáo quyết toán dự án đầu tư (BCQTDAĐT) hoặc thông tin tài chính được kiểm toán là giá trị tối đa của toàn bộ sai sót trên BCQTDAĐT hoặc thông tin tài chính được kiểm toán mà Kiểm toán viên Nhà nước cho rằng ở mức đó BCQTDAĐT có thể bị sai nhưng chưa ảnh hưởng đến quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin.

Mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT được xác định bằng:

Mức trọng yếu tổng thể

=

Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức trọng yếu tổng thể

X

Giá trị tiêu chí được lựa chọn xác định mức trọng yếu tổng thể

Tùy từng dự án đầu tư, tiêu chí phù hợp để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCQTDAĐT có thể được lựa chọn từ một hoặc một số chỉ tiêu quan trọng nhất trong các yếu tố của BCQTDAĐT: nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư thực hiện; chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/12/2018.

Đánh giá bài viết
1 91
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm