Quyết định 05/2020/QĐ-TTg quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
----------
Số: 05/2020/QĐ-TTg
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động
trên các sông thuộc phạm vi cả nước
-----------------
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mực ớc tương ứng với các cấp
báo động trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động tại các trạm thủy
văn trên các sông phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt phát triển kinh tế
- hội.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia;
các quan phòng chống thiên tai từ trung ương đến địa phương; các tổ chức, nhân khác
hoạt động liên quan đến cấp báo động trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp báo động lũ
1. Cấp báo động sự phân định cấp độ của lũ. Mỗi cấp độ được xác định thông
qua một giá trị mực nước tương ứng quy định tại các trạm thủy văn trên sông, suối, phản ánh
mức độ nguy hiểm của cũng như mức độ ngập lụt do y ra.
2. Cấp báo động được phân thành ba cấp căn cứ vào đặc điểm, độ lớn mực nước
mức độ tác động của lụt đến an toàn đê điều, bờ, bãi sông, công trình dân sinh, kinh tế -
hội trên khu vực.
Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động tại các
trạm thủy văn trên các sông
1. Mực nước tương ứng với các cấp báo động tại các trạm thủy văn chính trên các
sông thuộc phạm vi cả nước được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Mực nước tương ứng với các cấp báo động đối với các vị trí thuộc địa bàn quản
của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa được quy định tại khoản 1 Điều này sẽ
do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này quy định. Đối với các vị trí
nằm trên các đoạn sông giáp ranh giữa các tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương liên quan phải trao đổi, thống nhất để ban hành một quy định chung về, mực
nước tương ứng với các cấp báo động tại vị trí đó.
Điều 5. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương
1. Bộ Tài nguyên Môi trường
a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các quan, tổ chức, nhân về việc sử
dụng cấp báo động trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt phát triển
kinh tế - hội;
b) Định kỳ 5 năm, tổ chức soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung danh ch các trạm thủy n được quy định cấp báo
động mực nước tương ứng với các cấp báo động cho phù hợp với thực tế; gửi báo cáo
Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của năm thực hiện soát, đánh giá.
2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai các Bộ: Nông nghiệp Phát
triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương
a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức sử dụng các quy định về
mực nước tương ứng với các cấp báo động đảm bảo hiệu quả;
b) Định kỳ hàng năm t chức kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này gửi báo
cáo về Bộ Tài nguyên Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo
Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động
tại các vị trí thuộc địa bàn quản chưa được quy định trong Quyết định này;
b) Tổ chức sử dụng các quy định về mực nước tương ứng với các cấp báo động đảm
bảo hiệu quả;
c) Định kỳ hàng năm tổ chức kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này gửi báo
cáo về Bộ Tài nguyên Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo
Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.
Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
Các hoạt động khí tượng thủy văn, phòng, chống thiên tai phát triển kinh tế - hội
đang sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động trên các sông theo Quyết định số
632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương
ứng với các cấp báo động trên các sông thuộc phạm vi cả nước tiếp tục thực hiện cho đến khi
Quyết định này hiệu lực thi hành.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.
2. Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về
việc quy định mực nước tương ứng với c cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả
nước hết hiệu lực thi nh kể từ ngày Quyết định này hiệu lực thi hành.
Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. c Bộ trưởng, Th trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng, quan, đơn
vị, tổ chức nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Bộ Tài nguyên Môi trường ch trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên
quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Thủ tướng, các P Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN;
- Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng; ~
- Văn phòng Tổng thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân n tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân n tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr TTg, TGĐ cổng
TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).
Tuynh
.
Trịnh Đình Dũng
Phụ lục I
MỰC NƯỚC TƯƠNG NG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN
CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI CẢ ỚC
(Kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ)
------------------------------------------
TT
Tên tỉnh
Tên sông
Mực nước tương ứng với các cấp
báo động (m)
I
II
III
1
Lai Châu
Nậm Bum
338,5
339,0
339,5
2
Điện Biên
Nậm Rốm
473,0
474,5
476,0
3
Nậm Nưa
474,0
475,0
476,0
4
Son La
Nậm Pàn
511,5
512,5
513,5
5
279,5
280,5
281,5
6
Hòa Bình
Đà
20,0
21,0
22,0
7
Bùi
21,5
22,5
23,5
8
Bôi
10,0
11,0
13,0
9
Giang
99,0
101,0
103,0

Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg

Quyết định 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 244 trạm thủy văn

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 05/2020/QĐ-TTg về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước ngày 31/01/2020.
Theo đó, Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên 244 trạm thủy văn trong phạm vi cả nước. Cụ thể:

Thứ nhất, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Đà (trạm thủy văn Hòa Bình) là 20,0 m (cấp I); 21,0 m (cấp II); 22,0 m (cấp III).

Thứ hai, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Mã (trạm thủy văn Xã Là) là 279,5 m (cấp I); 280,5 m (cấp II); 281,5 m (cấp III).

Thứ ba, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Hồng (trạm thủy văn Hà Nội - Long Biên) là 9,5 m (cấp I); 10,5 m (cấp II); 11,5 m (cấp III).

Thứ tư, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Hàn (trạm thủy văn Cẩm Lệ) là 1,0 m (cấp I); 2,0 m (cấp II); 2,5 m (cấp III).

Thứ năm, mực nước tương ứng với cấp báo động trên sông Sài Gòn (trạm thủy văn Phú An) là 1,4 m (cấp I); 1,5 m (cấp II); 1,6 m (cấp III)...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

Đánh giá bài viết
1 23
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm