Quyết định 1013/QĐ-SGDĐT Hà Nội 2019

1 14
UBND
THANH
PHo Ha
NOl
so CIAo
DUC
vA DAo
rAo
36:
,totJ
/QD-SGDDT
Noi
nhQn :
-
Nhu Di6u 3;
-Dlc
Gi6m tt6c So;
-
Dlc PGD L6
Ngqc
Quang;
-
Lriu:
VT,
QLT.
CQNG
HOA
XA
HQI
CHU
NGHIA
VIET NAM
DQc
lap
-TUdo-Ha
nh
phric
Hd
I'{1i,
ngdyu
thdng
6
ndm
2019
QUYET
DINH
Di6m
chuin
tning
tuy6n
b6 sung
vho
l&p
10
trulng
trung
hgc
phd
th6ng
cdng
l4P
n5m hoc
2019
-
2020
GrAM
O6C So
GIAO
DUC
VA DAO
TAO
HA NQI
C[n
cri
QuyOt
ainn
sO
1812016/QE-UBND
ngdy
081912016
cua Uy
ban
nhdn
dAn thinh
ph6
Ha Ngi
vd viQc
quy
dfnh
chric
ning,
nhigm
vu,
quyAn h4n,
co
c5u
t6
chirc cria So Gi6o
dpc
vi
Dao
tAo
(GDDT)
Hn
NQi;
CIn
cri
Vdn bin
hqp
nnat sO
03A/BHN-BGDDTngdy
031512019
cua
B0
GDDT
vA
viQc
hqp
nnat
Th6ng
tu lllzOl4lTT-BGDDT
ngay
ft1412014
cua
BQ
GDDT ban
hinh
Quy
cfrti
tuy6n sinh
trung
hgc
co
so
(THCS)
vi tuy6n sinh
trung
hec
phd
th6ng
(THPT),
Th6ng
tu s6
l8l2o14ITT-BGDDT
ngay
261512014
vd
Thdng
tu sO O5I}O18/TT-BGDDT
ngey
2810212018
cua BQ GDDT
ve
viQc stia
d6i,
bo
sung Th6ng
ttr lll2ll4lTT-BGDDT;
Cln
cir C6ng
v[n s6 1094/SGDDT-QLT
ngiy
291312019
cua
Sd GDDT
vd
viQc huong d6n
tuy6n
sinh
vdo lorp 10 THPT
nam
hqc
2019-2020;
C[n cu
phuon
g
in d0 xu6t
ve
Aiem chuAn
trung
tuy6n bd
sung
vdo lop
l0
TIIPT ndm hqc
2019-2020 ctra
c6c trudmg
THPT
c6ng l4p;
Xet dC nghi cria Truong
phong
Quan
li
thi
vi
Ki0m
dinh
ch6t
lugng
gi6o
dpc
vi
HiQu truong
c6c trudrng TFIPT
c6ng
lflp,
QUYET
D[NH:
Di6u 1. DuyQt
di6m chuAn
trung tuy6n
bd sung
vio lop l0
c6c trudng
THPT
c6ng l4p nam
hqc
20 lg-2020
theo Bing
di6m
chuAn
dfnh kdm.
Didu
2.
Cdn
cri viro diOm chuAn
trung
tuy6n bO sung,
HiQu
truong
c6c
truong
TI{PT c6ng lap t6 chric titip nhan hgc sinh
trung
tuyOn
theo
Quy
chO tuy6n sinh
cria
B9
GDDT
vir
Huong d5n tuy6n sinh
cua Sd GDDT
Ha NOi.
Diiju 3. C6c
6ng
(bd)
Chenh
V[n
phong
Sd, Truong
c6c
phong
thuQc Sd,
HiQu
truong c6c trudrng
TFIPT
c6ng lap chiu
tr6ch nhiQm
thi henh
Quy6t
dinh ndy./1-
KT. CTAU DOC
PHO CUIVI DOC
H.C,ry
l/,
O
L
1.4
o
t
s6
orno
vA
sAo
vA
oAo
r1o
S
?.
Y.
PHO
\\
F
L0 Nggc
Quang
sANc
ptnu
cuuAN
TRUNG
TUYEN
sO
suNc
vAo LoP
10
THPT
COXC
LaP
NAtvt
HQC
2019
-
2020
(Kdm
theo
g"yA,
ii;;
;i--
t
/QD-IGDDT
nsdy
a
/6/2019
cua SGDDDf,
Ghi
chri
m
an
Di0
chu
Trudng
THPT
STT
Nhat:
38.25
Ti
I Chu
Vdn
An
41.25
2
Ph4m
H6ng
ThAi
40.50
Nguy6n
Trdi-
Ba Dinh
3
38.00
4 TAy
H6
30.00
inh
inh
di
6t
u
kh
a
J
NV
h
cac
Soc
thuQc
Tuy
ISO
3
c
4
t6n
o
tu
Sen
,2
)
o
b
)
vuc
v
en
tu
24
tr&
00
I
en
em x
5
Thang Long
40.00
6 Dorn
K6t-Hai
Bd
Trye_
45.00
7
YCn
Hod
43.00
8 NhAn
Chinh
44.25
9
CAu Gidy
41.25
10.
Quang
Trung-Ddng
Da
39.00
Ddng Da
ll
38.50
Trdn Hung
Dao-Thanh
XuAn
12.
36.50
13.
Viet
Nam
-Ba
Lan
37.25
14.
Truong
Einh
33.50
15. Ddng
M!
32.7
5
16.
Nguy6n
QuOc
Trinh
40.25
t7. Nguy6n
Gia Thidu
37.25
l8 Phuc
Lgi
36.25
DOng
Anh
19.
Tuy6n NV3
c6c
hgc
sinh
thuQc
khu
rnl:
tuy6n
ti+
s6
1
,2,5,6
co
t6ng
:\
di6m xdt
tuyOn
tu
25.50
tro
l6n
(,0
22.00
20.
Tu
L0p
\
)l
la'
44.7
5
2t. Nguy6n Thi
Minh
Khai
JJV
/lN
37.00
22. Trung
VAn
35.50
Xudn Phuong
23.
2'
':'
30.00
tro
l6n
inh
sinh
di
th
NV
c
3
c
a
h S
Tu
Qc
uQc
v
2
c7 o
t6
Io
tu
c
en
S
,3
ng
)
)
v.u
v
3tu
04 0
en
xem
tu
6t
v
24.
Eai M6
19.00
25 Ba Vi
16.00
Tuy6n NV3
c6c hgc
sinh
thuQc
khu
v.uc tuytin sinh
sO
7,8,9 co t6ng
di6m
x6t tuyOn
tu
21.00
tro l6n
26
g6t gat
13.s0
Tuy6n
NV3
c6c hgc
sinh
thuQc
khu
vtrc tuyiin
sinh s6
1,2,3,5,7,8,9,10
c6 t6ng
diOm xdt
tuyOn
ttr 18.00
tro
IOn
27.
Minh
Quang
28.
Qu6c
Oai
39.00
29.
B[c
Luong
Son
18.00
30.
Quang
Trung- Hd Ddng 42.00
33.0031. L€ Lqi
-
He DOng
STT Trudng
THPT
Di6m
chuin
Ghi
chf
32.
TrAn Hung Dao- Hd EOng
30.00
33.
Chuc DQng
27.00
34.
Chuong My B
22.00
35.
Luu
Hoirng
16.00
Tuy6n NV3
c6c hgc sinh
thuQc
khu
v.uc tuy6n sinh s6
3,4,5,6,10,1
lrl2
co tdng di6m
diOm x6t
tuyOn tu
20.00
tro l0n
36 M!
Etic C
15.00
Tuy6n NV3
c6c hgc sinh
thuQc
khu
v.uc tuy6n sinh sO
2,3,5
,6112
co
t6ng
di6m
xet tuy0n tu 18.00
trO lOn
37. D4i
Cuong
15.00
Tuy6n NV3
c6c hgc sinh
thuQc khu
rryc tuyOn sinh sO
4,5,6,10,11112
co
t6ng
di6m di6m xet tuy6n
fi 18.00
tro lOn
Ghi
chrt:
I. ViQc
t6 chric
ti6p nhfn hgc sinh dlng ky dU tuy6n
nguyQn
vqng
3
(NV3)
vio
trudng
tlugc thgc hiQn nhu
sau:
l. Nhimg
hgc sinh tlu di6m x6t tuytin NV3
vitit dorr d6ng ky dg tuy6n
viro
truong
(theo
m6u don do nhir trudrn
e
cip cho hgc sinh) kdm
theo
bin
ph6
t6 Phi6u
b6o k€t
qui
tuy6n
sinh
vdo
10 THPT nf,m
hqc
2019-2020.
2.
Thdi
gian
nQp ilon til 8h00
ngdy 281612019 d6n 11h00
ngay 301612019
(theo
gio
hdnh
chinh)
t4i trudmg tuy6n NV3.
3.
Tt 14h00
d6n 15h00 ngay 301612019,
Hgi
dong tuyOn sinh nhd trudrng hqp
x6t
duyQt
don dg
tuy6n NV3 theo cli0m
xdt tuy6n
fi cao
xu6ng
th6p cho d6n khi dt
chi ti6u dugc giao;
16h00 ngay 30/6/2019
nha
truong nQp danh
s6ch
<16 nghi trung
tuyi5n
NV3 vi
duyQt
hgc sinh trung tuy0n
NV3
vdi
So GDET Ha Nqi
(tai
Phong
QLT&KDCLGD).
4.
8h00
ngay
Oll7l2o19, nha trudrng th6ng
b6o k6t
qui
nhirng hqc sinh trung
tu.V0n
NV3 vio
truong.
Hqc sinh trung tuytin
nQp hO so
vio
trudng trr
0ll7l2}lg
d6n
ngdy
151712019.
II.
ViQc
ti6p
nhfn aiii vtii
hgc
sinh trring tuy6n b6 sung
(thgc
hiQn
theo hinh
thrlc
trgc
ti6p
tgi crlc trudng
THPT):
l.
Thdi
gian:
Tu
ngiy
Ol17l2ol9 i16n ngay l517l2}l9
2.
Cdc
budc thgc
hien:
-
Hqc
sinh d6n trudrng
dA
x6c nhfln nhflp
hqc
(n6u
co) ae tam thu tpc
huy
x6c
nh4n
nhflp hec.
-
Hqc
sinh d6n
truong
trring tuytln
b6
sung
ldm thu
tr,rc x6c nhfln
nhap hgc
vi
nQp
hti so theo
quy
dinh.

Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 hà Nội năm 2019-2020

Quyết định 1013/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1013/QĐ-SGDĐT

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Học sinh nộp đơn xét tuyển NV3 từ 28-30/6/2019

Ngày 23/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1013/QĐ-SGDĐT về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Theo đó, những học sinh đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 3 (NV3) viết đơn đăng ký dự tuyển và nộp đơn đến trường từ 08 giờ ngày 28/6/2019 đến 11 giờ ngày 30/6/2019. Các trường sẽ thông báo kết quả học sinh trúng tuyển NV3 vào 08 giờ ngày 01/7/2019. Học sinh trúng tuyển tiến hành nộp hồ sơ vào trường từ ngày 01/7/2019 đến ngày 15/7/2019.

Bên cạnh đó, Quyết định còn công bố bảng điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm 2019 - 2020. Trong đó, điểm chuẩn vào trường THPT Yên Hòa là 45 điểm, cao nhất trong các trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các trưởng THPT Mỹ Đức và THPT Đại Cường có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm