Quyết định 1037/QĐ-TTg 2019

1 173
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 19.08.2019 09:22:09 +07:00

Quyết định số 1037/QĐ-TTg

Quyết định 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1037/QĐ-TTg

Trước 31/3/2020, gửi kết quả rà soát VBQPPL liên quan đến Luật Kiến trúc về Bộ XD

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1037/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc ngày 16/8/2019.

Theo đó, để triển khai thi hành Luật Kiến trúc kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả từ ngày 01/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc với các nội dung sau:

Thứ nhất, trước ngày 31/3/2020, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan gửi về Bộ Xây dựng kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Kiến trúc; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Kiến trúc.

Thứ hai, Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trình Chính phủ vào tháng 3/2020. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 173
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm