Quyết định 1101/QĐ-BGDĐT Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh lớp 12 năm 2016

Quyết định 1101/QĐ-BGDĐT Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh lớp 12 năm 2016

Quyết định 1101/QĐ-BGDĐT năm 2016 về Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/4/2016.

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia 2016

Công văn 525/BGDĐT-KTKĐCLGD về tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2016

Công văn 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia, xét công nhận tốt nghiệp THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1101/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ ĐỀ THI MINH HOẠ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12 HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020";

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp Trung học phổ thông theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Phổ thông Trung học triển khai chương trình tiếng Anh thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, ĐANN, Vụ GDTrH,
- Cục KTKĐCLGD.

Nguyễn Vinh Hiển


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

--------

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Dùng cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình
tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Phổ thông

(Kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤU TRÚC ĐỀ THI

Cấu trúc đề thi và Đề thi minh hoạ đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12

1. Yêu cầu về ngữ liệu và các kỹ năng được đánh giá

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm cấp trung học phổ thông được thiết kế để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Theo Thông tư 01/2014/TT- BGDDT ngày 24/1/2014 của Bộ GDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

Đề thi tập trung đánh giá 4 kỹ năng: nghe hiểu, nói, đọc hiểu và viết. Đối với các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết, có thể tiến hành thi trên giấy hoặc thi trên máy tính. Đối với kỹ năng nói, có thể tiến hành thi trực tiếp hoặc thi trên máy tính.

Bảng dưới đây mô tả chi tiết về đề thi nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

2. Cách tính điểm thi

Mỗi kỹ năng thi: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết, Nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25.

Điểm của bài thi được cộng điểm từ mỗi kỹ năng thi, tổng điểm là 100 quy về thang 10, làm tròn đến 0,5. Điểm tổng được sử dụng để xác định Không đạt hay Đạt ở mức độ nào.

3. Bảng quy đổi điểm thi

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12

Đánh giá bài viết
1 204
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm