Quyết định 1170/QĐ-BTNMT 2019

1 12
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển
viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 149/-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia và Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch – Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2040 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ
liên quan, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Sở TNMT;
- Trang Thông tin điện tử Bộ TNMT;
- Lưu VT, VTQG.
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
1170
10
5
1
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTNMT ngày tháng m 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- ng cường năng lực quản nhà nước đáp ứng các yêu cầu trong công
tác quản lý, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế về hoạt động viễn thám.
- Ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế
- hội trong các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, tài nguyên, môi
trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí
hậu.
- Đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám của các
cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân.
2. Yêu cầu:
- Phát triển, ứng dụng công nghệ phải trọng tâm, trọng điểm phù hợp
với điều kiện nhu cầu phát triển phát triển kinh tế - hội.
- Thông tin, dữ liệu sản phẩm viễn thám phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật và được chia sẻ, sử dụng hiệu qu trong các ngành, lĩnh vực.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
1. Nhiệm vụ:
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (sau đây gọi Kế hoạch) nhằm cụ thể
hóa những nhiệm vụ giải pháp bản đã được xác định tại Quyết định số
149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2040 (sau đây gọi là Quyết định số 149/QĐ-TTg).
Kế hoạch tập trung vào thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật về viễn thám. Đến năm 2020, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công
thuộc lĩnh vực viễn thám chế thu nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn
thám.
2
b) Tăng cường năng lực quản nhà nước về viễn thám, trong đó tập
trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.
c) Xây dựng và phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia
e) Đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám;
g) Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
2. Giải pháp thực hiện:
a) Công tác chỉ đạo thực hiện:
- Xây dựng chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện
chiến lược phát triển viễn thám;
- Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám
trên các phương tiện thông tin, trong các hội nghị chuyên ngành hoặc trong các
hội nghị triển khai các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám trên toàn quốc.
b) Về kỹ thuật và công nghệ:
- Bổ sung phương tiện, sở vật chất, nâng cao khả năng đáp ứng về mặt
kỹ thuật - công nghệ cho các quan quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được
giao;
- Sử dụng các phương pháp công nghệ tiên tiến thực hiện quét, tiền xử
, xử lý ảnh để khôi phục, lưu trữ dữ liệu viễn thám đã có.
- Sử dụng các phương pháp công nghệ tiên tiến thực hiện thu nhận, xử
ảnh để cập nhật và lưu trữ dữ liệu viễn thám mới.
c) Về nguồn nhân lực:
- Bổ sung, kiện toàn về số lượng, chất lượng cán bộ trong các tổ chức
chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ được giao;
- Đào tạo nguồn nhân lực viễn thám trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
đáp ứng được nhu cầu. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực cán bộ làm công
tác quản lý và cán bộ lưu trữ dữ liệu viễn thám;
- Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám. Tạo điều kiện
để tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được tham gia vào hoạt động viễn thám trên
toàn quốc;
- Phối hợp với các sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong việc đào tạo
nguồn nhân lực và nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám.

Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT

Quyết định 1170/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1170/QĐ-BTNMT

Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao 05 năm/lần

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1170/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.
Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục Viễn thám quốc gia thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám, trong đó dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao được cập nhật 05 năm một lần phủ trùm địa bàn Thành phố và hàng năm cho khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phấn đấu đến năm 2020, hoàn thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực viễn thám và cơ chế thu nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu viễn thám, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học về viễn thám. Đặc biệt, từ năm 2025, Cục Viễn thám sẽ phát triển thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu để phát triển viễn thám quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 12
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm