Quyết định 1236/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Quyết định 1236/QĐ-TTg - Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương

Quyết định 1236/QĐ-TTg năm 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Thông tư này có hiệu lực ngày 18/08/2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-TTg

Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
 • Ngân hàng Chính sách xã hội;
 • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 • Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 • Lưu: VT, PL (2b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

KẾ HOẠCH
KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 03 ngày 12 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi là Luật) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước;

c) Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc triển khai thi hành Luật;

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

đ) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

a) Ở trung ương:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Ở địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngoại thương

a) Nội dung tập trung rà soát, xây dựng:

- Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu;

- Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS);

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra;

Các Danh mục hàng hóa phải kèm theo mã số hàng hóa theo Danh mục HS tương ứng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

b) Ở trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát).

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) trong quá trình rà soát, xây dựng các Danh mục để kết quả rà soát đồng bộ, thống nhất.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung.

c) Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017 gửi Bộ Công Thương để tổng hợp chung.

d) Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngoại thương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1236/QĐ-TTg

Số hiệu: 1236/QĐ-TTg

Loại văn bản: Quyết định

Lĩnh vực, ngành: Thương mại

Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Ngày ban hành: 18/08/2017

Ngày hiệu lực: 18/08/2017

Đánh giá bài viết
1 82
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm