Quyết định 1246/QĐ-BYT 2020 Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn

BO
YTE
CONG HOA
XA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc
l~p -
T\l' do -
Hanh phuc
Ha N(3i,ngayJ.j) thang
3
ndm 2020
s6:)~4b
IQD-BYT
QUYETDINH
V~vi~c
ban hal}h
"Hurrng
diin
tarn thiri
c'ach ly
y t~ t~p
trung
tai khach san
trong
phong,
chong
djch
COVID-19 do ngurri dugc cach ly tl}'
nguy~n
chi
tra"
uoTRUONG
no
Y TE
.
.
Can ctr Ludt Phong, chong benh truyen nhiim nam 2007;
Can cu Nghi dinh
s6
101120101ND-CP ngay 30 thong
9
ndm 2010 cua
Chinh phil quy dinh chi tiit thi hanh mot
s6
di~u cua Ludt Phong, chong benh
truyen nhiim v~ ap dung bien phap each ly y ti, cuiing chi each ly y
ti
va chong
dich d(tc thu trong thai gian
co
dich;
Can cu Nghi dinh
s6
75120171ND-CPngay 20 thong
6
ndm 2017 cua Chinh
phil quy dinh chirc nang, nhiem v'?1,quyen han va co c6U t6 chirc B9 Y
ti,'
Can cu Quyet dinh
s6
173IQD-TTg ngay 0110212020 cua Thu tuong Chinh
phil v~ viec cong b6 dich b¢nh viem duang ho h6p c6p do nCo V gay ra,'
Can cu Quyit dtnh
s6
8781QD-BYTngay 12/3/2020 ciLaB9 Y
ti
v~
vi¢c ban hanh
"HuOngdan cach lyy
ti
tgi co sa cach ly t4p trungphong ch6ng dtch COVID-19";
Xh
d~ nght ciLaC1:lCtruang C'?1CQwin
If;
moi truang y ti, B9 Y
ti,
QUYETDINH
Di~u
1.
Ban hanh kem thea QuySt dinh nay "Huang d~n t~m tho'i cach ly y
tSt~ptrung t~i khach s~ntrong phong, chfmgdich COVID-19 do nguai duqc cach
ly tv nguy~nchi tra".
Di~u 2. Huang d~n t~m thai cach ly y tS t?P trung t~i khach s~n trong
phong, ch6ng dich COVID-19 do nguai duqc cach ly tv nguy~n chi tra duqc ap
dVngt~i khach s~n,khu nghi duang do Uy ban nhfmdan tinh, th~mhph6 ho?c Ban
chi d<;tophong ch6ng dich COVID-19tinh, thanh ph6 thanh l?p.
Di~u 3. QuyStdinh nay co hi~uIvc kStu ngay ky ban hanh.
Di~u 4. Cac ong, ba: Chanh Van phong B9; Chanh Thanh tra B9; Vv
trucmg,Cvc truOng,Tfmg Cvc truang cac Vv, Cvc, T6ng cvc thu9CB9 Y tS, Thu
truang cac dan vi sv nghi~p cong l?p trvc thu9CB9 Y tS; Giam d6c Sa Y tS cac
tinh, thanh ph6 trvc thu9CTrung uang; Thu truOngy tS cac B9, nganh; Thu truang
cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~mthi hanh QuyStdinh nay.!.
NO'inh~n:
- Nhu Di€u 4;
- PTTg Vi}D{rcDam (d6 bao cao);
- Thanh vien BCD QGPCD do nCoV;
- Cae d6ng chi Thtr tnrerng;
- B9 VHTTDL;
- UBND cae til1h,thfmh ph6;
- C6ng TTDT B9
Y
t~;
- Llru: VT, MT.
~ ... ..nOTRU6NG
UONG~
HUONG nAN T~M THin
CACH LY Y
TE
T~P TRUNG T~I KHAcH S~N TRONG PHONG, CHONG DlCH
COVID-19 DO NGUClI DUOC CACH LY TU NGUYEN CHI TAA
.
..
.
(ban hanh kem thea Quyet dinh
s6)]..'WQIJ-BYT
ngay 'Whang_) nam 2020
cua
Br5
truong
Br5 Y
td)
I. Ml)C ntcu
Cach ly nhfrng ngiroi co nguy co mac COVID-19 dS ngan chan sir lay Ian
cua dich benh ra cong d6ng.
II. HINH THUC CACH LY
Cach ly y tS tap trung tai khach san, khu nghi duong (sau day goi chung la
khach san),
III.
DCn
TUQNG CACH LY
1. Nguoi dang thuc hien each ly y tS tai co so each ly tap trung co nguyen
vong chuyen sang each ly t?P trung tai khach san
a
tren cling dia ban va tv nguyen
chi tra chi phi hru tru, cac dich vu lien quan cua khach san,
2. Nguoi duoc phan luong phai each ly y tS t?P trung tai cira khau, san bay
co nguyen vong each ly t?P trung tai khach san va tv nguyen chi tra chi phi hru tru,
cac dich vu lien quan cua khach san,
IV. cAc YEU cAu CHUNGDOl vor KRACH S~N
- Chi phuc vu muc dich cach ly phong, ch6ng COVID-19, khong ph\lc V\l
m\lc dich khac.
_Dam bao di~u ki~n sinh ho~t thiSt ySu: di~n, nu6'c, khu v~ sinh, nha t~m.
- Dam bao thong thoang khi.
- Dam bao an ninh, an toano
- Dam bao phong ch5ng chay nb.
_Thu?n ti~n cho vi~c di l~i, v?n chuySn nguai duQ'ccach ly, tiSp tS h?u c~n
va v?n chuYSnch~t thai di
xu
lY·
_NSu co di~u ki~n thi trang bi tivi va internet cho tung phong cach ly.
v. THin GIAN CACH LY
Cach ly 14 ngay kS tu ngay nh?p canh ho~c tu ngay tiSp
XllC
l~n cu6i v6'i
ngu6n nghi nga truy~n nhiSm (tinh ca thai gian cach ly t~i co so cach ly t?P trung).
VI. THIET LAp CO
sa
cAcH LY TAp TRUNG TAl KHACH SAN
.
...
1.
Quy~t djnh thanh l~p co' sO'each ly t~p trung tai khach san
Tren co sa dang ky nr nguyen cua khach san va dap img du diSu kien cua
Huang d~n nay, Uy ban nhan dan tinh/thanh ph6 hoac Ban chi dao phong chong
dich COVID-19 tinh, thanh pho ra quyet dinh thanh l~p co sa each ly t~p trung tai
khach san.
2. Yeu c§u v~
bB
tri, s~p x~p cac khu vl}'cphuc vI}each ly t~i khach san
2.1. Trt;zmgtic
_ B6 tri tram gac
a
cong va cac l6i ra vao khach san, Tram gac co bao v~
tnrc
24/24
gio hang ngay (do lire hrong cong an, dan phong dia phirong dam
nhiem); tuyet d6i khong cho phep nhfrng nguoi khong co nhiem vu vao khach s~n.
_ D~t biSn canh bao nSn do, chu yang: "KHONG NHI:¢M VV MIEN
VAo".
_B6 tri diSm rua tay vai xa phong va nuac s~ch. Truang hgp khong b6 tri
duqc diSm rua tay thi phai co dung dich sat khu~n tay.
- Co thung d\fllg rac co n~p d~y, co d~p chan.
2.2. DiJm khic khuan phuo'ng ti?n v{in chuyJn
- B6 tri g~n c6ng ra vao khach s~n.
_T~t ca cac phuO'ng ti~n v~n chuySn duqc phep ra, vao khach s~n phai duqc
phun khu trung b&ngdung dich chua 0,1% Clo ho~t tinh.
2.3.
Ba
tri cac khu v~c trong khach sfln
2.3.1 Phan khultang demhcho nguifi dU(fc cach Ly(sau day g{Ji Laphan
khu cach Ly)
a) L\fa ch9n dia diSm:
_Ch9n khU V\fCbi~t l~p, d@quan sat, dS tiSp c~n.
_ Xa cac klm V\fCchuc nang cua khach s~n nhu: IS tan, khu sinh ho~t cua
nhfm vien khach s~n, nhan vien y tS, khu gi~t la, nha bSp, nha an,...
_Thu~n ti~n cho vi~c khu khu~n, v~ sinh moi truong, thu gom va xu ly ch~t
thai.
b) Khoanh vung phan khu cach ly:
_ Khoanh vung phan khu cach ly b&ng hang rao mSm ho~c hang rao clIng
tuy thea diSu ki~n.
_ D~t biSn canh bao nSn do chu yang:
"KHU vl/C DANH CHO NGUOI
DUQC CACH LY - KHONG PH~N sl/ MIEN v AO".
c) L6i ra, vao phan khu cach ly:
_ThiSt l~p m9t l6i ra, vao phan khu cach ly b&nghang rao mSm.
- B6 tri t~i l6i ra, vao phan khu cach ly:
2

Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn

Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả".

Chuyển cách ly y tế tập trung sang khách sạn phải tự trả phí lưu trú

Ngày 20/3/2020, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1246/QĐ-BYT ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả"

Theo đó, người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang các ly tập trung tại khách sạn trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Người được phân luồng phải cách ly y tế tập trung tại các cửa khẩu, sân bay có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan khác của khách sạn.

Yêu cầu khách sạn chỉ phục vụ mục đích cách ly phòng, chống COVID-19, không phục vụ các mục đích khác. Khách sạn đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu như: điện, nước, khu vệ sinh, nhà tắm; đảm bảo thông thoáng, an ninh, thuận tiện cho việc đi lại.

Thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 112
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Y tế - Sức khỏe Xem thêm