Quyết định 1255/QĐ-TTg 2018

1 51

Quyết định 1255/QĐ-TTg năm 2018

Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1255/QĐ-TTg 2018

Sẽ có Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1255/QĐ-TTg ngày 25/09/2018.

Theo Đề án này, từ năm 2018 sẽ chính thức công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương. Bộ chỉ tiêu được xây dựng từ thông tin điều tra doanh nghiệp hàng năm do Tổng cục Thống kê thực hiện; Khai thác thông tin từ dữ liệu hành chính; Tổ chức điều tra, thu thập thông tin bổ sung…

Bộ Chỉ tiêu sẽ bao gồm các nội dung về:

- Mức độ phát triển về số lượng doanh nghiệp: Số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động; Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, Số doanh nghiệp ngừng hoạt động…

- Mức độ phát triển về lao động: Số lao động thực tế làm việc; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; Tỷ lệ lao động theo giới tính…

- Mức độ thu hút vốn đầu tư và tài chính: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh; Vốn đầu tư; Tỷ lệ vốn chủ sở hữu; Tài sản cố định và đầu tư dài hạn…

- Chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu: Số lượng doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn quốc gia/quốc tế; Số doanh nghiệp tham gia các chương rình hỗ trợ của Nhà nước…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, 25/09/2018.

Đánh giá bài viết
1 51
Doanh nghiệp Xem thêm