Quyết định 1288/QĐ-TTg 2018

THU TUONG CHINH PHU
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIJJ:TNAM
DQc I,p - TV do - H~nh phuc
lTDr
Ha N(ji, ngay 01 thimg 10 nam 2018
S6: 1288/QD- TTg
CONG THONG TIN
OI~N
Ttl
CHiNH PHU
,.' G"
e-
DEN
Id: .
Ngay: .. ~
1.J.Q .}.
.J .~
QUYET DJNH
Phe duy~t D~ an Quan If rirng b~n vfrng va Chung chi rirng
THU TUONG CHINH PHU
Can cu Lu~t T6 chuc Chinh phu ngay 19 thang 6 nam 2015;
Can cu Nghi quySt s6 71/NQ-CP ngay 08 thang 8 nam 2017 cua Chinh phu
ban hanh Chuang trinh hanh dQngcua Chinh phu th\fc hi~n Chi thi s6 13-CTtrW
ngay 12 thang 01 nam 2017 cua Ban Bi thu Trung uang Dang vS tang cUOng
S\flanh d~o cua Dang d6i v6'i cong tac bao v~ va phat triSn rUng;
X6t dS nghi cua BQtfU&ngBQNong nghi~p va Phat triSn nong thon,
QUYET DJNH:
Di~u
1.
Phe duy~t DS an Quan ly rUng bSn vfing va Chling chi rUng (sau
day viSt t~t la DS an) v6'i nhfing nQidung sau day:
1. M\lc tieu va dinh huang
a) M\lc tieu
- Quan ly va su d\lng bSn vtlng tai nguyen rUng, bao t6n da d~ng sinh
hQc, bao v~ moi truOng sinh thai va cac gia tri dich V\lmoi truOng rUng; thuc
d~y cfip chling chi rUng
6
Vi~t Nam nh~m dap ling cac yeu c~u cua thi truOng
trong nu6'c va thS gi6'i vS ngu6n g6c g6 hQ'Pphap;
- T~o ngu6n nguyen li~u g6 rUng tr6ng trong cac khu rUng th\fc hi~n
quan ly rUng bSn vfing, dap ling t6i thiSu khoang 80% cho nhu c~u san xufit
san ph~m d6 g6 xufit kh~u;
- Nang cao gia tri g6 rUng tr6ng, gop ph~n xoa doi giam ngheo d6i v6'i
nguai lam nghS rUng va nang cao gia tri gia tang cho nganh Lam nghi~p.
b) Dinh huang
- VS th\fc hi~n quan ly rUng bSn vfing
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 02.10.2018 16:09:53 +07:00
..,=
Tmln bQ cac ban quan ly rung phong hQ, rung d~c d\lng, t6 chilc kinh tS,
doanh nghi~p hi~n dang quan ly 7.216.889 ha rUng hoan thanh vi~c xay d\fIlg
va th\fChi~n phuang an quan ly rUng bSn virng.
- VS cap chUng chi rung quan ly rung bSn virng
+ Cong nh~n nhiSu lo~i chUng chi rung hgp phap cua cac t6 chilc chUng
chi rung thS giai trong ho~t dQngdanh gia va cap chUng chi rung ~i Vi~t Nam;
+ Hinh thanh dugc t6 chilc trong nuac dap Ung yeu cfiu vS chuyen mon
dS cap chUng chi rung theo quy dinh cua Vi~t Nam va cua cac t6 chilc chUng
chi rung thS giai;
+ Duy tri toan bQdi~n tich rung hi~n da:dugc cap chUng chi la 235.000 ha
(88.000 ha rung t\1'nhien; 147.000 ha rUng tr6ng);
+ Giai do~ tu nam 2018 - 2020: Xay d\fIlg va t6 chilc cap chUng chi
rung cho 300.000 ha rung tr6ng san xuat, phong hQ cua cac t6 chilc, hQ gia
dinh va ban quan ly rung phong hQ; giai do~n tu nam 2020 - 2030: Xay d\fIlg
va t6 chilc cap chUng chi rung cho 1.000.000 ha rUng tr6ng san xuat, phong
hQcua cac t6 chilc, hQgia dinh va ban quan ly rUng phong hQ.
2. Nhi~m V\l
a) Xay d\fIlg van ban phap lu~t, tM li~u huang d~n th\fc hi~n quan Iy
rung bSn virng
- Thong tu huang d~n nQi dung phuang an quan ly rung bSn virng; trinh
t\f, thu t\lC xay d\fIlg, th&m dinh va phe duy~t phuang an quan Iy rUng bSn
virng va cap chUng chi rung.
- BQ Tieu chu&n quan Iy rUng bSn vfrng cua Vi~t Nam phu hgp vai tieu
chu&ncua cac t6 chilc chUng chi rUng thS giai.
- Tieu chi, diSu ki~n chuyen mon d6i vai dQi ngfi chuyen gia danh gia
cap chUng chi rung cua Vi~t Nam.
b) Xay d\fIlg phuang an quan Iy rUng bSn virng
- T6 chilc t~p huan huang d~n xay d\fIlg phuang an qulm Iy rirng bSn
virng cho cac cong ty lam nghi~p, ban qUlin Iy rung phong hQ, ban qulm Iy
rung d~c d\lng va mQt s6 chu rirng Ia t6 chilc kinh tS dang quan Iy 7.041.128
~~.
.
- T6 chilc th&m dinh phuang an quan Iy rirng bSn virng cho cac chu
rUng:
So'
Nong nghi~p va Phat triSn nong thon th&m dinh d6i vai chu rirng
thuQc tinh, T6ng C\lCLam nghi~p th&m dinh d6i vai chu rUng thuQc cac bQ,
nganh trung uang.
2
- T6ng hQ'P,xay dlJIlg bQ s6 li~u, ban db vS rn~mglu6i quan ly rUng bSn
vilng va chUng chi rUng cua tUng tinh, thanh ph6 va tren ph~rn vi ca nu6c.
- T6 chuc kiSrn tra, danh gia kSt qua th\fc hi~n quan ly rUng bSn viing
cua cac chu rUng.
c) Xay dlJIlg rno hinh quan ly rUng bSn vilng huang t6i c~p chUng chi
rUng t~i rnQts6 dja phuang
- M\lc dich: Mo hinh se la noi tharn quan, hQc t~p ph\lc V\lcong tac dao
t~o, t~p hu~ nang cao nang l\fc cho cac d6i tuqng la can bQ chuyen mon, chu
rUng; dbng thai la hi~n truang dS th\fc hi~n danh gia thu nghi~m cac tieu chi
quan ly rUng bSn vilng cua Vi~t Nam tru6c khi duqc ban hanh.
- NQi dung: H6 trq chu rUng th\fc hi~n cac nQi dung: Xay d\fllg phuang
an quan ly rUng bSn viing trinh c~p co thfim quySn phe duy~t; quan ly, su
d\lng rUng d~t tieu chufin quan ly rUng bSn vilng; thu tl,lcdang kY c~p chUng
chi quan ly rUng bSn viing va th\fc hi~n lien kSt san xu~t theo chu6i.
- Xay dlJIlg cac mo hinh quan ly rUng bSn vilng d6i v6i: Chu rUng la hQ
gia dinh, ca nhan ho~c nhom hQgia dinh, ca nhan lien kSt v6i quy mo khoang
2.000 ha; chu rUng co rUng tr6ng la cong ty lam nghi~p v6i quy rno khoang
3.000 ha; YUan cay cao su, chu rUng la doanh nghi~p v6i quy rno khoang
2.000 ha; chu rUng th\fc hi~n quan ly rUng bSn vilng lien kSt t6 chuc san xu~t
theo chu6i v6i doanh nghi~p chS biSn g6, v6i quy rno khoang 3.000 ha.
d) £)ao t~o, t~p hu~n, nang cao nang l\fc, tuyen truySn quan ly bao v~
rUng va ChUng chi rUng:
- T6 chuc cac lap t~p hu~n, dao t~o v6i S\fhuang d&ncua cac chuyen gia
qu6c tS va Vi~t Narn vS nhilng linh V\fCsau: Chuyen gia vS quan ly rUng bSn
vilng va c~p ChUng chi rUng; chuyen gia phcit triSn cac tieu chufin, quy chufin
qu6c gia va qu6c tS vS quan ly rUng bSn vilng; chuyen gia cho cac t6 chuc
danh gia c~p chUng chi rUng (CB).
Nang cao nh~n thuc, nang l\fc cho cac co quan, can bQ quan ly lam
nghi~p cac c~p, doanh nghi~p va chu rUng vS xay dlJIlg phuang an quan ly
rUng bSn vilng. .
- ThiSt l~p m~ng lu6i thong tin tuyen truySn vS ho~t dQng quan ly rUng
bSn vilng va chUng chi rUng trong nu6c va qu6c tS, bao g6rn xay d\fllg:
Website vS quan ly rUng bSn vilng; co
sa
dfr li~u vS quan ly rUng bSn viing.
3

Quyết định số 1288/QĐ-TTg năm 2018

Quyết định 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1288/QĐ-TTg 2018

1.269 tỷ đồng thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1288/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng ngày 01/10/2018.

Về định hướng:

- Quản lý rừng bền vững: Toàn bộ các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hiện đang quản lý 7.216.889 ha rừng hoàn thành việc xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.

- Cấp chứng chỉ rừng: Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha. Giai đoạn từ 2018 - 2020 sẽ xây dựng và cấp chứng chỉ rừng cho 300 nghìn ha rừng, phấn đấu đến giai đoạn 2020 - 2030 cấp cho 1 triệu ha rừng.

Về kinh phí:

- Kinh phí thực hiện Đề án khoảng 1.269 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững 707 tỷ đồng; đánh giá cấp Chứng chỉ rừng 270 tỷ đồng; đóng niêm liễm và vận hành hệ thống cấp chứng chỉ rừng trong 02 năm đầu khoảng 6 tỷ đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 98
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm