Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH về Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH - Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động

Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH năm 2017 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 22/08/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-LĐTBXH

Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” ĐẾN NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

n cứ Quyết định 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;
  • Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
  • Bộ Tư pháp;
  • Bộ Tài chính;
  • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Lưu: VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG




Đào Ngọc Dung

KẾ HOẠCH
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG NGÀY 25/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

1.1. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009. Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

1.2. Triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

2.1. Các Bộ, ngành và địa phương phải tiếp tục quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: phổ biến giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; Nhà nước đảm bảo nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến pháp luật; thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

2.2. Các hoạt động sát với nội dung và nhiệm vụ của Đề án và yêu cầu của thực tế địa phương, cơ sở và nhu cầu của từng nhóm đối tượng; bảo đảm đúng tiến độ, tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có; đưa ra các biện pháp toàn diện để khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác này; triển khai thực hiện hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động, các dự án, chương trình khác đã và đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

2. Mc tiêu cthể

Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và từ 70% trở lên người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2017-2021

1. Hoạt động chỉ đạo điều hành

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn 2017-2021, năm 2017 và hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch, hoạt động chỉ đạo điểm năm 2017.

- Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án cho từng năm.

- Khảo sát đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động.

- Tổ chức các cuộc họp (phân công công việc, triển khai Đề án, đánh giá các hoạt động, góp ý...) và kiểm tra việc thực hiện Đề án.

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án hàng năm.

2. Biên soạn tài liệu

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biên soạn tài liệu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cụ thể:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn và cung cấp các tài liệu về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế và những quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu vực hợp tác xã.

3. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hàng năm phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai các hoạt động:

+ Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

+ Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các doanh nghiệp nhà nước;

+ Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Trung ương và địa phương.

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn cấp tỉnh và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp lớn có nhiều công nhân lao động.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nguồn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1318/QĐ-LĐTBXH

Số hiệu: 1318/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực, ngành: Doanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 22/08/2017
Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Đánh giá bài viết
1 81
Lao động - Tiền lương Xem thêm