Quyết định 1325/QĐ-BTC 2019

1 71
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1325/QĐ-BTC
Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát
thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ
về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm Quyết định này 10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm
vi chức năng quản nhà nước của Bộ Tài chính được quy định tại Thông số
22/2019/TT-BTC ngày 16/04/2019 của B trưởng Bộ Tài chính gồm:
1. Thủ tục hành chính mới: 08 thủ tục
2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 thủ tục
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh n phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục
trưởng các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thủ trưởng các đơn
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thị Mai
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN CỦA B TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh
vực
quan
thực hiện
Ghi
chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan (08 th tục)
1
Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp
vụ khai hải quan đối với công
chức hải quan đã chuyển công
tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
2
Thủ tục tạm dừng hoạt động
đại làm thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
3
Thủ tục chấm dứt hoạt động
đại làm thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
4
Thủ tục tiếp tục hoạt động đại
làm thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
5
Thủ tục cấp số nhân viên
đại làm thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
6
Thủ tục gia hạn số nhân
viên đại m thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
7
Thủ tục cấp lại số nhân viên
đại làm thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
8
Thủ tục thu hồi số nhân
viên đại m thủ tục hải quan
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
2. Danh mục Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
STT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục
hành chính
Tên VBQPPL
quy định nội
dung sửa đổi, bổ
sung, thay thế
Lĩnh
vực
quan
thực hiện
Ghi TTHC được
sửa đổi, bổ sung đã
được công bố tại
Quyết định nào của
Bộ Tài chính
Ghi
chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Hải quan (02 th tục)
1
Thủ tục công
nhận hoạt động
đại làm thủ
tục hải quan
Thông số
22/2019/TT-BTC
ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
Số thứ tự 9 (Điểm A
Mục 2) Quyết định số
2770/QĐ-BTC ngày
25/12/2015
2
Thủ tục thi cấp
chứng chỉ
nghiệp vụ khai
hải quan
Thông số
22/2019/TT-BTC
ngày 16/04/2019
của Bộ Tài chính
Hải
quan
Tổng cục
Hải quan
Số thứ tự 5 (Điểm B
Mục 2) Quyết định số
2770/QĐ-BTC ngày
25/12/2015
PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC NH CHÍNH (Đính kèm thủ
tục theo các danh mục Phần I)
1. Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển
công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Nộp hồ đề nghị cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
Công chức hải quan sau khi chuyển công tác, nghỉ u hoặc nghỉ việc nhu cầu cấp Chứng chỉ
nghiệp vụ khai hải quan lập hồ đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan gửi Tổng cục
Hải quan
- Bước 2: Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ điều kiện theo quy định thực hiện cấp Chứng
chỉ nghiệp vụ khai hải quan hoặc có văn bản trả lời u do đối với trường hợp không đủ
điều kiện.
- Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ trực tiếp;
- Gửi hồ qua bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông
tư;
- Một (01) ảnh màu 3x4 chụp trong thời gian 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ dự thi
ghi họ tên, năm sinh mặt sau của ảnh.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu
hoặc thôi việc.
- quan giải quyết thủ tục hành chính:
a) quan thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan
b) quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan.
d) quan phối hợp (nếu có): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
- Phí, lệ phí: Nộp lệ phí thi theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Công chức hải quan giữ ngạch kiểm tra viên hải quan 09 năm công tác liên tục hoặc kiểm
tra viên chính hoặc kiểm tra viên cao cấp sau khi chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc
(không bao gồm trường hợp kỷ luật buộc thôi việc) được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải
quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định chuyển công tác, hoặc nghỉ hưu hoặc nghỉ
việc.
- Căn cứ pháp lý:
- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Quyết định số 1325/QĐ-BTC

Quyết định 1325/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1325/QĐ-BTC

Hướng dẫn thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1325/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Cụ thể, trình tự thực hiện thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan như sau:

Bước 1, nhân viên làm việc tại đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan.

Bước 2, Tổng cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và điều kiện theo quy định; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu, trường hợp không đủ yêu cầu thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu (01 bản chính); Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật (01 bản chụp); Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan (01 bản chụp); Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan (Trường hợp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan quá thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp) (01 bản chụp); CMTND/Căn cước công dân (01 bản chụp); 01 ảnh 2x3.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 2770/QĐ-BTC.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 71
Hành chính Xem thêm