Quyết định 1328/QĐ-BGTVT 2019

Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT

Quyết định 1328/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 945/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TTCNTT (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải. Quy định này áp dụng cho các Cục, Tổng cục trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Mục đích đánh giá

1. Tổng hợp tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan thuộc Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ;

2. Giúp Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các cơ quan kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành;

3. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ công chức của các cơ quan trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Quá trình đánh giá phải tuân thủ các nội dung của Quy định này, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể của từng cơ quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 4. Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan;

3. Trang thông tin điện tử/ Cổng thông tin điện tử;

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

5. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin;

6. Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin;

7. Bảo đảm an toàn thông tin.

(Chi tiết các tiêu chí đánh giá quy định tại Phụ lục 1).

Điều 5. Phương pháp đánh giá

Phương pháp tính điểm và đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được quy định chi tiết tại Phụ lục 2.

Điều 6. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá

1. Hàng năm, các cơ quan tiến hành tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục 1, và gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) bằng file điện tử theo địa chỉ tic@mt.gov.vn và qua đường công văn.

2. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các cơ quan, Tổ thẩm định sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và thông báo kết quả trong Quý II hàng năm.

Điều 7. Thẩm định kết quả tự đánh giá

1. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thành lập Tổ thẩm định để thẩm định kết quả tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Cục, Tổng cục.

Thành phần Tổ thẩm định gầm Lãnh đạo Trung tâm CNTT làm Tổ trưởng, thành viên Tổ thẩm định gồm đại diện các Cục, Tổng cục.

Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm định được chi trong dự toán giao ngân sách hàng năm và các nguồn chi hợp pháp khác.

2. Cơ sở tiến hành đánh giá, xếp hạng:

a) Số liệu cung cấp của các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục 1;

b) Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý về thông tin, số liệu có liên quan.

c) Kết quả khảo sát thực tế (nếu có).

Điều 8. Phân loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin

Việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và theo từng nhóm tiêu chí được phân theo 4 mức tốt, khá, trung bình và yếu. Các mức đánh giá được xác định trên mức điểm đạt được của từng cơ quan, cụ thể như sau:

- Mức tốt: là cơ quan có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,8 mức điểm tối đa;

- Mức khá: là cơ quan có điểm đánh giá lán hơn hoặc bằng 0,65 mức điểm tối đa và nhỏ hơn 0,8 mức điểm tối đa;

- Mức trung bình: là cơ quan có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,5 mức điểm tối đa và nhỏ hơn 0,65 mức điểm tối đa;

- Mức yếu: là cơ quan có điểm đánh giá nhỏ hơn 0,5 mức điểm tối đa.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Các Cục, Tổng cục

1. Thực hiện đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

2. Gửi báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này.

Điều 10. Trung tâm Công nghệ thông tin

1. Chủ trì tổ chức đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Tổng hợp, báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 11. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

..........................................

Văn bản có phụ lục biểu mẫu, mời các bạn sử dụng file tải để xem toàn bộ nội dung phụ lục đính kèm.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 10
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm