Quyết định 137/QĐ-BYT Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020

1 57
BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phiic
S6:AYf IQD-BYT
Ha N(Ji,ngay$ (hang
0(
ndm 2020
QUYETDINH
ban hanh K~ hoach Phong, chBng djch b~nh truyen nhi~m nam 2020
BO TRUONG BO Y TE
Can cu Nghi dinh s6
75/201
7/ND-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc BQY ts;
Xet dS nghi cua C\lCtnrong C\lCY tS du phong,
QUYETDINH:
Di~u
1.
Ban hanh kern thea Quyet dinh nay "KS hoach Phong, chong dich
benh truyen nhiem nam 2020".
Di~u 2. KS hoach Phong, chong dich benh truyen nhiem nam 2020 la can
cir dS
Sa
Y ts cac tinh, thanh ph6 xay dung kS hoach hoat dQng cu the, trinh Uy
ban nhan dan tinh, thanh ph6 phe duyet va d~u nr kinh phi dS chu dong trien
khai cac hoat dong giam sat, phong, chong dich benh truyen nhiem tren dia ban.
Cac V\l, C\lC thuQc BQ Y tS, cac dan vi trl,l'CthuQc BQ Y tS va cac dan vi lien
quan thea chuc nang, nhi~m V\lduQ'cphan cong chu dQng xay d\l'ilgkS hO'itchdS
thl,l'chi~n.
Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u ll,l'ckS til ngay
ey,
ban hanh.
Di~u 4. Cac ong, ba: Chanh Van phong BQ;Chanh Thanh tra BQ;V\l truOng,
C\lCtruOng, T6ng C\lCtruOng cac V\l, C\lC,T6ng C\lCthuQc BQY tS; Giam d6c
cac B~nh vi~n trl,l'cthuQc BQ Y tS; Vi~n truOng Vi~n V~ sinh dich t~, Vi~n
Pasteur, Vi~n S6t ret - Ky sinh trimg - Con trimg; Giam d6c Trung tam TruySn
thong giao d\lc suc khoe Trung uang; Giam d6c
Sa
Y ts cac tinh, thanh ph6 trl,l'c
thuQc Trung uang; Thu truOng dan vi y tS cac BQ, nganh; Thu truOng cac dan vi
co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.J'A+
NO'inhljn:
- Nhu Di~u 4;
- PTTg. Vii Duc Dam
(d~
bao do);
- Cac
D/c
Thu truong;
- Van phOng Chinh phU;
- Cac BQ, CO"quan ngang BQ;
- UBND cac tinh, thfmh ph6 tnJc thuQc Trung uong;
- C6ng TTDT BQY tS;
- Luu: VT, DP.
Đơn vị ban hành:Bộ Y tế
Chứng thư: Bộ Y tế
Ngày ký: 17/01/2020 15:26:26
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế
BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHi] NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc l~p - TIJ do - H~nh phiic
KEHO~CH
PHONG CHONG DJCH B:E:NHTRUYEN NHIEM NAM 2020
(Ban hanh kem thea Quydt dinh s6A3f/QD-BY!'ngaYAfthcingo~nam 2020
ella B9 truimg B9 Y te) .
Ph An thir nh~t.
DANH GIA DJCH B:E:NHTRUYEN NHIEM NAM 2019
I. TINH
HlNH
DJCH B:E:NHTRUYEN NHIEM
1.
Tinh hinh djch b~nh tren th~ gi6'i
1.1. Bfnh do vi rut Ebola
Theo thong tin nr CO'quan d~u mci quoc gia thuc hien DiSu l~
y
tS quoc tS
(IHR) , tinh hinh dich benh Ebola tai Cong hoa dan chu Cong go vftn diSn biSn
phirc tap. Ngay
0118/20
18, tai Cong go da:ghi nhan dot dich
tlnr
10 trong vong 40
nam quan, dSn ngay
07110/2019,
da:ghi nhan 3.186 twang hop mac, trong do co
2.908 tu vong, trong do co 160 nhan vien y t@.Ngay
1116/2019,
tai Uganda thong
bao 03 tnrong hop mac Ebola, day la cac tnrong hop d~u tien co S\Ilay truyen qua
bien gioi. Ngay
17/7/2019,
Tf>chirc Y tS th@gioi (WHO) tuyen b6 dich benh do
vi rut Ebo1a tai Cong Go la S\Ikien y t@cong cong khfin e~p gay quan ngai quoc
tS. WHO danh gia kha nang bung phat dich b~nh Ebola t~i CQng hoa dan ehu
Cong Go vftn
a
mue eao du qu6e gia nay cling da: triSn khai nhiSu bi~n phap
phong eh6ng va triSn khai vi~e diSu tri b~nh b~ng cae lo~i thu6e m6i.
1.2. Hvi chimg viem QU'Ungho hap cap tinh vung Trung Dong (MERS-
CoV)
Nam 2018, WHO thong bao t~i Vuang qu6e
A
r~p th6ng nh~t da:ghi nh~n
130 truang hgp m~e MERS-CoV, trong do co 54 twang hgp tu vong. H~u h@tcae
truang hgp m~e co tiSn su ti@pxue v6i l~e da, cae san phfim tu l~e da ho~e co tiSp
xue v6i truang hgp b~nh. Trong nam 2019, dieh MERS-CoV vftn dUQ'eghi nh~n
rai rae t~i khu v\Ie Trung Dong (Quata,
A
R~p Xe 1]t, TiSu vuang qu6e
A
R~p
Th6ng Nh~t). Tu nam 2012 d@nnam 2019, tren toan e~u da:ghi nh~n 2.266 twang
hgp m~e MERS-CoV, trong do co 804 truang hgp tu vong.
1.3. Bfnh cum A(H7N9), A(H5N1), A(H5N6)
- Dieh cum A(H7N9) b~t d~u dUQ'eghi nh~n t~i Trung Qu6e tu thang 3 nam
2013, co ngu6n g6e tu cum tren gia e~m. Tu do d@nnay, Trung Qu6e da:ghi nh~n
6 dgt dieh, ehu y@ut~p trung vao mua dong xuan. Nam 2017 ghi nh~n dgt dieh
l~n thu 5 1a dgt dieh 100 nh~t ea vS quy mo, s6 lugng m~e va t6e dQ lay Ian v6i
han 786 truang hgp m~e t~i 18 tinh, thanh ph6, trong do co 300 truang hgp tu
vong. Ngoai ra, tu
1010112017,
da:phat hi~n chung vi rut cum A(H7N9) dQe l\Ie
eao gay b~nh
a
gia e~m. Nam 2018, Trung Qu6e ghi nh~n 02 truang hgp m~e.
Nam 2019, Trung Qu6e ghi nh~n 01 truang hgp m~e. Tu nam 2013 d@nnam
2019, th@gi6i ghi nh~n L568 truang hgp m~e cum A(H7N9), trong do co 616
truang hgp tu vong. Cae truang hgp m~e ehu y@ughi nh~ t~i Trung Qu6e.
1
1.6. Bfnh
tii t{li
Sudan
Theo thong bao cua T6 chilc Y tS thS gi6i (WHO), ngay
24/9/2019,
mQt 6
dich ta dft duqc ghi nh~n 6 phia Dong Nam cua Sudan. Day la
V\l
dich d~u tien
duqc ghi nh~n t:;tikhu V\ICnay.
Ttl
ngay
28/8/2019
(truOng hqp d~u tien kh6i phat
b~nh) dSn
19/9/2019
dft ghi nh~n t6ng s6 124 truOng hqp nghi nga milc ta, trong
do co 07 truOng hqp til vong t:;ti2 bang Blue Nile va Sennar. Ngay
19/9/2019,
dft
co
619
mftu b~nh phftm duqc lay
ttl
cac khu V\ICco dich dft co kSt qua duang tinh .
v6i phfty khuftn ta 01 Ogawa. WHO chua khuySn cao phai h:;tnchS di l:;tidSn khu
V\ICco dich va Sudan.
- Cum A(H5N1): Ngay
09/4/2019,
tai Nepal dft ghi nhan 01 tnrong hop
nhiem cum A(H5N1). Til nam 2003 dSn nam 2019, tren thS gioi dft ghi nhan 861
tnrong hop mac cum A(H5N1), trong do co 455 tnrong hop nr vong tai 17 quoc
gia.
- Cum A(H5N6): Thang
8/2019,
WHO thong bao ghi nhan 01 tnrong hop
mac cum A(H5N6) tai Bftc Kinh, Trung Quoc.
Ttl
nam 2014 dSn nam 2019, tren
thS gioi dil ghi nhan 23 tnrong hop mac cum A(H5N6), cac tnrong hop mac chi
ghi nhan tai Trung Quoc.
Nhir vay, trong nam 2019 tinh hinh cum gia cam
a
nguoi tren thS gioi co
ban 6n dinh, ghi nhan rat it s6 ca mac
a
nguoi, trong do ghi nhan 01 tnrong hop
nhiem cum A(H7N9), 01 tnrong hop cum A(H5N6) tai Trung Quoc va 01 tnrong
hop cum A(H5N1) tai Nepal. Tuy nhien tren thS gioi vftn ghi nhan cum tren gia
c~m tai Trung Quoc, Dan Mach,
Y,
Dire,
1.4. Benh bai
lift
- Til
14/9/2019
dSn
27111/2019,
Philippines dil ghi nhan 08 tnrong hop bai
li~t sau 19 nam loai tm t:;tinu6c nay. TruOng hqp d~u tien duqc xac dinh vao ngay
14/9/2019,
b~nh nhan la mQt be gai 3 tu6i 6 mien Nam Philippines. Vi rut phan
l~p til b~nh nhan co m6i lien h~ ve di truyen v6i chung vi rut b:;tili~t co ngu6n g6c
til vftc xin cyp 2 (VDPV2) tw6c do duqc phan l~p til cac mftu giam sat lay til moi
truOng
a
Manila va Davao. TruOng hqp thil hai duqc ghi nh~n vao ngay
19/912019
la mQtbe trai 5 tu6i
a
tinh Laguna, cach Metro Manila khoang 100 km.
TruOng hqp thil 3 ghi nh~n ngay
28110/2019,
truOng hqp thil 4 vao ngay
0511112019,truOng hqp thil 5, 6, 7 vao ngay
20/11/2019
va truOng hqp thil 8 ghi
nh~n ngay 2511112019. Ngoai ra, vi rut b:;tili~t co ngu6n g6c til vftc xin typ 1
(VDPV1) cling dft duqc phan l~p til cac mftu lay til moi tWOng duqc thu th~p vao
ngay
01/7/2019, 22/7/2019, 13/8/2019
va
27/8/2019
t:;tiManila.
- Ngoai ra, trong nam 2019 t:;tiMyanmar cling dft ghi nh~n 06 tWOng hqp
mftc, t:;tiTrung Qu6c ghi nh~n 01 tWOng hqp mftc.
1.5. Bfnh sat wing
Theo thong tin til Co quan d~u m6i qu6c gia th\Ic hi~n Dieu l~ Y tS qu6c tS
(lHR), dich b~nh s6t yang vftn ghi nh~n mQt s6 tWOng hqp b~nh rai rac, xam nh~p
t:;tichiu Phi, Angola va CQng hoa dan chu Cong Go va mQt s6 cac qu6c gia khac
(Ethiopia, Gambia, Senegal, Nigeria va Ha Lan, Brazil). T:;tiNigeria, til ngay
01101 - 31/7/2019, dft ghi nh~n han 2.000 tWOng hqp mftc t:;ti36 bang cua nu6c
nay.
2

Quyết định số 137/QĐ-BYT 2020

Quyết định 137/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020.

Không để bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9) xâm nhập vào Việt Nam

Ngày 17/01/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 137/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2020.

Theo đó, kế hoạch trong năm 2020, giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2015-2019; khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, các chỉ tiêu chuyên môn được Bộ Y tế đặt ra như sau:

Thứ nhất, 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời; 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu.

Thứ hai, 100% hành khách xuất, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm để tổ chức quản lý, cách ly.

Thứ ba, 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo các bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng Internet.

Bộ Y tế cũng đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Không để Bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9) xâm nhập vào Việt Nam; 100% ổ dịch cúm A (H5N1), cúm A (H5N6) được phát hiện, không để lây lan trong cộng đồng; 100% ổ dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona (ở Trung Quốc) được phát hiện, xử lý kịp thời…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 57
Y tế - Sức khỏe Xem thêm