Quyết định 1388/QĐ-BTTTT 2019

1 12
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1388/QĐ-BTTTT
Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH
VỰC VIỄN THÔNG INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN
CỦA BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Thông tin Truyền
thông;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh
vực Viễn thông Internet thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Thông tin Truyền
thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Thủ trưởng các
quan, đơn vị thuộc B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, VNNIC.
Nguyễn Thành Hưng
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỄN
THÔNG INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin Truyền thông)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
quan
thực hiện
Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
B-BTT-
247498-TT
Cấp, phân bổ địa chỉ IP
(v4, v6)
Viễn
thông
internet
Trung tâm
Internet
Việt Nam
2
Cấp, phân bổ số hiệu
mạng
Viễn
thông
internet
Trung tâm
Internet
Việt Nam
PHẦN II.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Cấp, phân bổ địa chỉ IP (v4, v6)
Trình tự thực
hiện:
- Bước 1: Tổ chức nhu cầu cấp, phân bổ địa chỉ IP gửi hồ đến Bộ
Thông tin Truyền thông (VNNIC);
- Bước 2: VNNIC thẩm định hồ sơ, trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo
để t chức bổ sung hoặc cung cấp thêm thông tin.
- Bước 3: VNNIC gửi thông báo phí, lệ phí cho tổ chức đăng ký.
- Bước 4: Tổ chức thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định.
- Bước 5: VNNIC triển khai gửi yêu cầu đăng lên APNIC (Tổ chức quản
tài nguyên số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).
- Bước 6: Sau khi nhận kết quả từ APNIC, VNNIC ra Quyết định cấp phát
địa chỉ IP cho tổ chức thông qua quyết định hành chính. Tổ chức được cấp
IP trở thành thành viên địa chỉ của VNNIC.
- Bước 7: VNNIC gửi Quyết định cho thành viên địa chỉ.
Thời hạn trả lời kết quả hoặc Quyết định cấp, phân bổ địa ch IP cho tổ
chức chậm nhất 20 (hai ơi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp, phân bổ, Bộ Thông tin Truyền thông (VNNIC)
thông báo bằng văn bản nêu do.
Cách thức
thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ s của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC);
- Qua hệ thống Bưu chính tới địa chỉ Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ
Thông tin Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Nội;
- Thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn.”
Thành phần,
số lượng hồ
sơ:
1. Thành phần hồ sơ:
- "Bản khai đăng địa chỉ IP" theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 ban hành
kèm theo Thông số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 được sửa đổi, bổ
sung tại Thông số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 của Bộ Thông tin
Truyền thông về quản sử dụng tài nguyên Internet (tham khảo mẫu
tại website https://vnnic.vn);
- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính Quyết định thành lập
hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày hiệu
lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014 hoặc số doanh nghiệp;

Quyết định số 1388/QĐ-BTTTT

Quyết định 1388/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 26/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1388/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, thủ tục cấp, phân bổ số hiệu mạng được thực hiện qua 04 bước. Đặc biệt, để giảm thủ tục hành chính, tổ chức được quyền nộp đồng thời hồ sơ đăng ký cấp, phân bổ địa chỉ IP và ASN. Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC); qua hệ thống bưu chính đến VNNIC; nộp đến Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc thực hiện trực tuyến tại địa chỉ www.diachiip.vn.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, VNNIC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Khoa học công nghệ Xem thêm