Quyết định 1398/QĐ-TTg 2019

1 26
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 17.10.2019 16:07:41 +07:00

Quyết định số 1398/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1398/QĐ-TTg

Tháng 5/2020, trình QH thông qua Luật Xây dựng 2014 sửa đổi

Theo kế hoạch để thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 8, tháng 10/2019 và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, tháng 5/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014.

Đồng thời theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Bộ Xây dựng cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có khó khăn về nhà ở.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 26
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm