Quyết định 14/2019/QĐ-TTg

1 214

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Quyết định 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Tóm tắt nội dung Quyết định 14/2019/QĐ-TTg

05 loại sách, tài liệu pháp luật có trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ngày 13/03/2019.

Cụ thể, 05 loại sách, tài liệu pháp luật có trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bao gồm:

- Tài liệu, đề cương giới thiệu các luật, pháp lệnh;

- Sách, tài liệu hỏi đáp, bình luận, giải thích, hướng dẫn pháp luật; tờ gấp, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật;

- Sách, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Văn bản quy phạm pháp luật được liên kết, trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cổng thông tin điện tử pháp điển…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2019.

Đánh giá bài viết
1 214
Chính sách Xem thêm