Quyết định 1437/QĐ-BGTVT 2019

1 20
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: 1437/QĐ-BGTVT Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức
ng quản của Bộ Giao thông vận tải
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn c Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định y thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực
đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2019.
Điều 3. Chánh n phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, c Vụ trưng, Cục trưởng Cục
Đăng kiểm Việt Nam, Th trưng các cơ quan, đơn vị cá nn liên quan chịu trách nhim
thi nh Quyết định y./.
Nơi nhận:
- B trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KSTTHC (03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Đình Thọ
2
TH TỤC NH CHÍNH BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUC PHM VI
CHC NĂNG QUN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-BGTVT
ngày 05 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
PHẦN I. DANH MỤC TH TỤC HÀNH CHÍNH
STT
Số h
TTHC
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định nội
dung bổ sung
quan
thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Cấp Giấy chứng nhận
thẩm định thiết kế ô
thuộc đối tượng của
Nghị định
116/2017/NĐ-CP
Thông số 25/2019/TT-
BGTVT ngày 05/7/2019 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải quy định về kiểm tra chất
lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường trong sản xuất,
lắp p ô
Cục
Đăng
kiểm
Việt
Nam
2
Cấp Giấy chứng nhận
chất lượng an toàn kỹ
thuật bảo vệ môi
trường kiểu loại sản
Thông số 25/2019/TT-
BGTVT ngày 05/7/2019 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải quy định về kiểm tra chất
Cục
Đăng
kiểm
Việt
3
phẩm (xe ô sản xuất,
lắp ráp thuộc đối tượng
của Nghị định
116/2017/NĐ-CP)
lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường trong sản xuất,
lắp p ô
Nam
3
Cấp lại Giấy chứng
nhận chất lượng an
toàn kỹ thuật bảo vệ
môi trường xe kiểu loại
sản phẩm (xe ô sản
xuất, lắp ráp thuộc đối
tượng của Nghị định
116/2017/NĐ-CP)
Thông số 25/2019/TT-
BGTVT ngày 05/7/2019 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải quy định về kiểm tra chất
lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường trong sản xuất,
lắp p ô
Cục
Đăng
kiểm
Việt
Nam
4
Cấp mở rộng, bổ sung
Giấy chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật
bảo vệ môi trường
kiểu loại sản phẩm (xe
ô sản xuất, lắp ráp
thuộc đối tượng của
Nghị định
116/2017/NĐ-CP)
Thông số 25/2019/TT-
BGTVT ngày 05/7/2019 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải quy định về kiểm tra chất
lượng an toàn kỹ thuật bảo
vệ môi trường trong sản xuất,
lắp p ô
Cục
Đăng
kiểm
Việt
Nam

Quyết định số 1437/QĐ-BGTVT năm 2019

Quyết định 1437/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1437/QĐ-BGTVT

Công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm bị sửa đổi

Ngày 05/8/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1437/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, công bố 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP;

- Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP);

- Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP);

- Cấp mở rộng, bổ sung Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 20
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm