Quyết định 1459/QĐ-TCMT 2019

1 22
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1459/QĐ-TCMT
Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÍNH TOÁN CÔNG BỐ CHỈ SỐ
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VIỆT NAM (VN_AQI)
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 01 tháng 01 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu t chức của Tổng cục Môi trường trực
thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản chất lượng môi trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc
môi trường miền Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kỹ thuật tính toán công bố chỉ số chất
lượng không khí Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành thay thế Quyết định 878/QĐ-TCMT
ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc ban hành Sổ tay
hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí.
Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường,
Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng
cục Môi trường các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Lưu: VT, QLCLMT.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tài
HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT TÍNH TOÁN CÔNG BỐ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VIỆT NAM
(VN_AQI)
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1459/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục
Môi trường)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Quy định chung
1.1. Mục đích
Văn bản này hướng dẫn việc tính toán công bố chỉ số chất lượng không khí (VN_AQI) t dữ
liệu quan trắc của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục.
1.2. Đối tượng sử dụng
Đối tượng sử dụng văn bản này các quan quản nhà nước về môi trường; các tổ chức,
nhân tham gia vào việc xây dựng, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng
tại Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
1.3.1. Chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (viết tắt VN_AQI) chỉ số được tính toán từ các
thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí Việt Nam, nhằm cho biết tình trạng chất
lượng không khí mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang
điểm.
1.3.2. AQI ngày (AQI
d
) giá trị AQI đại diện cho chất lượng không khí trong 1 ngày.
1.3.3. AQI giờ (AQI
h
) giá trị AQI đại diện cho chất lượng không khí trong 1 giờ.
1.3.4. AQI thông số (AQI
x
) giá trị tính toán AQI cho từng thông số quan trắc. AQI thông số
bao gồm AQI thông số theo ngày (AQI
x
d
) AQI thông số theo giờ (AQI
x
h
).
1.3.5. Giá trị Nowcast giá trị trung bình trọng số được tính toán từ 12 giá trị trung bình 1
giờ gần nhất so với thời điểm tính toán. Giá trị Nowcast được tính toán cho thông số PM
10
PM
2.5
.
1.3.6. Trạm quan trắc không khí tự động liên tục trạm quan trắc cố định hoặc di động
khả năng đo tự động, liên tục các thông số về chất lượng không khí.
1.4. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí
Chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm (khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu
tượng các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con
người, cụ thể như sau:
Bảng 1: Khoảng giá trị AQI đánh giá chất lượng không khí
Khoảng giá trị AQI
Chất lượng không khí
Màu sắc
0 - 50
Tốt
Xanh
51 - 100
Trung bình
Vàng
101 - 150
Kém
Da cam
151 - 200
Xấu
Đỏ
201 - 300
Rất xấu
Tím
301-500
Nguy hại
Nâu
2. Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí
2.1. Yêu cầu đối với việc tính toán VN_AQI
a. Yêu cầu đối với số liệu sử dụng để tính toán VN_AQI
- Thiết bị quan trắc phải được kiểm soát chất lượng hệ thống đo lường theo các quy định của
pháp luật.
- Dữ liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các g trị sai lệch,
đạt yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo kiểm soát chất lượng số liệu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Cách thức sử dụng số liệu để tính toán VN_AQI
- VN_AQI được tính toán bao gồm AQI giờ AQI ngày. Số liệu sử dụng để tính toán VN_AQI
giá trị quan trắc trung bình 1 giờ, trung bình 8 giờ trung bình 24 giờ.
- VN_AQI được tính toán cho dữ liệu của từng trạm quan trắc không khí tự động liên tục đối với
môi trường không khí xung quanh.
- Đối với mỗi trạm quan trắc, AQI
x
được tính toán cho từng thông số quan trắc, giá trị AQI cuối
cùng giá trị lớn nhất trong các giá trị AQI
x
của mỗi thông số.
- Các thông số được sử dụng để tính VN_AQI bao gồm: SO
2
, CO, NO
2
, O
3
, PM
10
, PM
2.5
.
- Phương pháp tính toán VN_AQI u cầu bắt buộc phải tối thiểu 01 trong 02 thông số PM
10
,
PM
2.5
trong công thức tính.
2.2. Tính toán giá trị VN_AQI
2.2.1. Tính toán giá trị AQI giờ (AQI
h
)
Số liệu để tính toán AQI giờ giá trị quan trắc trung bình 1 giờ.
a. Tính giá trị Nowcast đối với thông số PM
2.5
PM
10
Gọi c
1
, c
2
, …c
12
12 giá trị quan trắc trung bình 1 giờ (với c
1
giá trị quan trắc trung bình 1
giờ hiện tại, c
12
giá trị quan trắc trung bình 1 giờ cách 12 giờ so với hiện tại).
Tính giá trị trọng số:
Trong đó C
min
giá trị nhỏ nhất trong số 12 giá trị trung bình 1 giờ
C
max
giá trị lớn nhất trong số 12 giá trị trung bình 1 giờ
Nếu Thì lấy
Nếu Thì lấy w=w*
Trong trường hợp thì giá trị
Trong trường hợp thì
Chú ý:
- Nếu ít nhất 2 trong 3 g trị c
1
, c
2
, c
3
dữ liệu thì mới tính được giá trị Nowcast, ngược lại
coi như “không dữ liệu” (không tính được giá trị Nowcast).
- Nếu c
i
không giá trị thì lấy w
i-1
= 0.
b. Tính giá trị AQI
h
của từng thông số (AQI
x
)
Giá trị AQI
h
của các thông số SO
2
, CO, NO
2
, O
3
được tính toán theo công thức 1, giá trị AQI
h
của các thông số PM
10
, PM
2.5
được tính toán theo công thức

Quyết định số 1459/QĐ-TCMT

Quyết định 1459/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).

Ngày 12/11/2019, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ra Quyết định 1459/QĐ-TCMT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI). Theo đó, chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí ở Việt Nam, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1459/QĐ-TCMT

Hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng không khí Việt Nam

Chỉ số chất lượng không khí được tính theo thang điểm (khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, khoảng giá trị AQI từ 0 - 50 thể hiện chất lượng không khí tốt, màu xanh và mã màu RBG là 0;228;0.

Thứ hai, khoảng giá trị AQI từ 51 - 100 thể hiện chất lượng không khí trung bình, màu vàng và mã màu RBG là 255; 255;0.

Thứ ba, khoảng giá trị AQI từ 301 - 500 thể hiện chất lượng không khí nguy hại, màu nâu và mã màu RBG là 126;0;35…

Phương pháp tính toán VN_AQI yêu cầu bắt buộc phải có tối thiểu 01 trong 02 thông số PM10, PM2.5 trong công thức tính toán.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 22
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm