Quyết định 1460/QĐ-TCMT 2019

1 50
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1460/QĐ-TCMT
Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÍNH TOÁN CÔNG BỐ CHỈ
SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VIỆT NAM (VN_WQI)
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 01 tháng 01 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi
trường trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản chất lượng môi trường, Giám đốc Trung tâm
Quan trắc môi trường miền Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kỹ thuật tính toán công bố chỉ
số chất lượng nước Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành thay thế Quyết định 879/QĐ-
TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc ban
hành Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước.
Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Quản chất lượng môi
trường, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc,
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường các tổ chức, nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi
trường;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Lưu: VT, QLCLMT.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT TÍNH TOÁN CÔNG BỐ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA VIỆT
NAM (VN_WQI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCMT ngày tháng năm 2019 của Tổng cục
Môi trường)
1. Quy định chung
1.1. Mục đích
Văn bản này hướng dẫn việc tính toán công bố chỉ số chất lượng nước (VN_WQI) từ
dữ liệu quan trắc định kỳ môi trường nước mặt lục địa.
1.2. Đối tượng sử dụng
Đối tượng sử dụng văn bản này các quan quản nhà nước về môi trường; các tổ
chức, nhân tham gia vào việc xây dựng, công bố thông tin về chất lượng môi trường
cho cộng đồng tại Việt Nam.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Chỉ số chất lượng nước của Việt Nam (viết tắt VN_WQI) chỉ số được tính toán
từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt Việt Nam, dùng để tả định lượng về
chất lượng nước khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang
điểm.
1.3.2. WQI thông số (viết tắt WQI
SI
) chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông
số.
1.3.3 Quan trắc môi trường định kỳ: hoạt động lấy mẫu, đo các thông số ngay tại hiện
trường hoặc được bảo quản vận chuyển về để xử lý, phân tích các thông s trong
phòng thí nghiệm theo một kế hoạch lập sẵn về không gian thời gian.
1.4. Đánh giá chỉ số chất lượng nước
Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với
biểu tượng các màu sắc để đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ
thể như sau:
Khoảng giá trị
WQI
Chất lượng nước
Màu sắc
91 - 100
Rất tốt
Xanh nước biển
76 - 90
Tốt
Xanh cây
51 - 75
Trung bình
Vàng
26 - 50
Xấu
Da cam
10 - 25
Kém
Đỏ
< 10
Ô nhiễm rất nặng
Nâu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI)
2.1. Các yêu cầu đối với việc tính toán VN_WQI
a. Yêu cầu đối với số liệu sử dụng để tính toán VN_WQI
- Thiết bị quan trắc phải được kiểm soát chất lượng hệ thống đo lường theo các quy
định của pháp luật.
- Dữ liệu quan trắc được đưa vào tính toán đã qua xử lý, đảm bảo đã loại bỏ các giá trị sai
lệch, đạt yêu cầu đối với quy trình quy phạm về đảm bảo kiểm soát chất lượng số liệu.
b. Cách thức sử dụng số liệu để tính toán VN_WQI
- VN_WQI được tính toán riêng cho dữ liệu của từng điểm quan trắc.
- WQI
SI
được tính toán cho mỗi thông số quan trắc, từ giá trị WQI
SI
tính toán giá trị
WQI cuối cùng.
- Các thông số được sử dụng để tính VN_WQI được chia thành 05 nhóm thông số, bao
gồm các thông số sau đây:
+ Nhóm I : thông số pH
+ Nhóm II (nhóm thông số thuốc bảo vệ thực vật): bao gồm các thông số Aldrin, BHC,
Dieldrin, DDT
s
(p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE), Heptachlor & Heptachlorepoxide.
+ Nhóm III (nhóm thông số kim loại nặng): bao gồm c thông số As, Cd, Pb, Cr
6+
, Cu,
Zn, Hg.
+ Nhóm IV (nhóm thông số hữu dinh dưỡng): bao gồm các thông số DO, BOD
5
,
COD, TOC, N-NH
4
, N-NO
3
, N-NO
2
, P-PO
4
+ Nhóm V (nhóm thông số vi sinh): bao gồm các thông số Coliform, E.coli.
- Số liệu để tính toán VN_WQI phải bao gồm tối thiểu 03/05 nhóm thông số, trong đó bắt
buộc phải nhóm IV. Trong nhóm IV tối thiểu 03 thông số được sử dụng để tính
toán. Trường hợp thủy vực chịu tác động của các nguồn ô nhiễm đặc thù bắt buộc phải
lựa chọn nhóm thông số đặc trưng tương ứng để tính toán (thủy vực chịu tác động của ô
nhiễm thuốc BVTV bắt buộc phải nhóm II, thủy vực chịu tác động của kim loại nặng
bắt buộc phải nhóm III).
2.2. Tính toán giá trị VN_WQI
a. Tính toán WQI thông số (WQI
SI
)
* Đối với các thông số As, Cd, Pb, Cr
6+
, Cu, Zn, Hg, BOD
5
, COD, TOC, N-NH
4
, N-
NO
2
, N-NO
3
, P-PO
4
, Coliform, E.Coli, tính toán theo công thức như sau:
(Công thức 1)
Trong đó:
BP
i
: Nồng độ giới hạn dưới của giá trị thông số quan trắc được quy định trong Bảng 1

Quyết định số 1460/QĐ-TCMT 2019

Quyết định 1460/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI).

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ra Quyết định 1460/QĐ-TCMT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN_WQI) ngày 12/11/2019. Chỉ số chất lượng nước của Việt Nam (VN_WQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước mặt ở Việt Nam, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó, được biểu diễn qua một thang điểm.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1460/QĐ-TCMT

Hướng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng nước Việt Nam

Chỉ số chất lượng nước được tính theo thang điểm (khoảng giá trị WQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để đánh giá chất lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sử dụng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, khoảng giá trị WQI từ 91 – 100 thể hiện chất lượng nước rất tốt, màu xanh nước biển và mã màu RBG là 51;51;255.

Thứ hai, khoảng giá trị WQI từ 76 - 90 thể hiện chất lượng nước tốt, màu xanh lá cây và mã màu RBG là 0;228;0.

Thứ ba, khoảng giá trị WQI dưới 10 thể hiện chất lượng nước ô nhiễm rất nặng, màu nâu và mã màu RBG là 126;0;35…

Bên cạnh đó, số liệu để tính toán VN_WQI phải bao gồm tối thiểu 03/05 nhóm thông số, trong đó bắt buộc phải có nhóm IV (nhóm thông số hữu cơ và dinh dưỡng bao gồm DO, COD, TOC,…), trong nhóm IV có tối thiểu 03 thông số được sử dụng để tính toán.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 50
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm