Quyết định 1500/QÐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý thuế

1 565

Quyết định 1500/QÐ-BTC năm 2016 - Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý thuế

Quyết định 1500/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2016. Theo đó, Quyết định công bố 300 TTHC đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế.

Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH
-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1500/QĐ-BTC  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 300 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định công bố TTHC (theo danh mục đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Lãnh đạo Bộ;
  • Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
  • Website Bộ Tài chính;
  • Website TCT;
  • Lưu: VT, TCT(VT, TTHT, PC (3b)).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH MỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THUẾ BỊ BÃI BỎ

(Đính kèm Quyết định số ....../QĐ-BTC ngày ... tháng ... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý thuế

Đánh giá bài viết
1 565
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm