Quyết định 1559/QĐ-BTP

1 99

Quyết định 1559/QĐ-BTP - Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1559/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Hiệu trưởng các Trường Trung cấp Luật, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3 (để thực hiện);
  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  • Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình (để b/c);
  • Văn phòng Chính phủ (để p/h);
  • Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
  • Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
  • Lưu: VT, Vụ PLHSHC (3b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-BTP ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Tư pháp với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sựsố 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sựnăm 2015) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật Hình sựnăm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/QH14), bảo đảm việc triển khai thi hành Bộ luật thống nhất, đồng bộ trong phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu:

a) Kế thừa những kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sựcủa Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016, đồng thời có những sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung mới theo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và giữa các đơn vị thuộc Bộ với các đơn vị liên quan thuộc các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

đ) Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án

a) Đơn vị chủ trì:

- Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt (hình phạt tiền) theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho các đối tượng nêu trên;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát và chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (03/7/2017) đến hết Quý IV năm 201

2. Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn

a) Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sựnăm 2015 và Nghị quyếtsố 41/2017/QH14.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2017.

b) Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 9, tháng 10 năm 2017.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu tìm hiểu về Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

d) Tổ chức biên soạn sách bình luận về Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Nhà xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1559/QĐ-BTP

Số hiệu 1559/QĐ-BTP
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Nơi ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Lê Thành Long
Ngày ban hành 27/09/2017
Ngày hiệu lực 27/09/2017

 

Đánh giá bài viết
1 99
Quyền Dân sự Xem thêm