Quyết định 1606/QĐ-TTg 2019

1 13

Quyết định số 1606/QĐ-TTg

Quyết định 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Ngày 13/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1606/QĐ-TTg về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương. Theo quy định, liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương bao gồm các hồ, đập: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, A Lin Thượng, cụm hồ A Lin 3 – A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roang, Sông Bồ, Thượng Nhật, Thượng Lộ và đập Thảo Long.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1606/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, bao gồm các hồ, đập: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, A Lin Thượng, cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roàng, Sông Bồ, Thượng Nhật, Thượng Lộ và đập Thảo Long.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2482/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

2. Khi hồ A Lin B2, cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, Sông Bồ và Thượng Nhật được cấp có thẩm quyền cho phép tích nước thì phải vận hành theo quy định của quy trình này.

3. Các Quy trình vận hành của các hồ, đập quy định tại Điều 1 của Quyết định này đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực mà không phù hợp với quy định của Quy trình này thì phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành hồ, đập và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai;

- Ủy ban QG ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;

- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT, CT, XD;

- UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tổng cục Phòng chống thiên tai;

- Tổng cục Khí tượng thủy văn;

- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG;

- Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ;

- Các đơn vị quản lý, vận hành các hồ;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: CN, NC, Công báo;

- Lưu: VT, NN (2) Tuynh.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

QUY TRÌNH

Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

-----------

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hàng năm, các hồ: Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới, A Lin Thượng, cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roàng, Sông Bồ, Thượng Nhật, Thượng Lộ và đập Thảo Long (sau đây gọi tắt là hồ chứa) trên lưu vực sông Hương phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên như sau:

1. Vận hành trong mùa lũ:

a) Đảm bảo an toàn công trình:

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới và A Lin 3, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roàng, Sông Bồ, Thượng Nhật và Thượng Lộ không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa A Lin Thượng không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du;

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện và dòng chảy tối thiểu trên sông.

2. Vận hành trong mùa cạn:

a) Đảm bảo an toàn công trình;

b) Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du và dòng chảy tối thiểu trên sông;

c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước và phát điện.

Điều 2. Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như sau:

1. Thời gian vận hành mùa lũ (sau đây gọi tắt là mùa lũ): từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 tháng 12.

2. Thời gian vận hành mùa cạn (sau đây gọi tắt là mùa cạn): từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 31 tháng 8 năm sau.

Điều 3. Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải tuân thủ trình tự, phương thức đóng, mở cửa van theo đúng quy trình vận hành công trình xả đã được ban hành, nhằm đảm bảo ổn định cho hệ thống công trình đầu mối; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các hoạt động có liên quan đến vận hành xả nước ở khu vực hạ lưu của hồ chứa.

Điều 4. Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa

Các thông số kỹ thuật cơ bản của các hồ chứa theo Phụ lục I của Quy trình này.

....................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm