Quyết định 1612/QĐ-TTg 2019

1 12
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------
Số: 1612/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Khí tuợng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về
quản an toàn đập, hồ chứa nước;
Xét đề nghị của Bộ truởng Bộ Tài nguyên Môi truờng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vục sông Srêpôk, bao gồm các hồ: Krông 2, Krông 3, Buôn Tua Srah, Chu Pông Krông,
Krông Búk hạ, Ea Rớt, Buôn Kuốp, Hòa Phú, Đrây H’Linh, Srêpôk 3, Srêpôk 4 Nhà máy
thủy điện Srêpôk 4A.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này hiệu lục thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 thay thế Quyết
định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vục sông Srêpôk.
2. Các Quy trình vận hành của các hồ chứa quy định tại Điều 1 của Quyết định này đã
ban hành trước ngày Quyết định này hiệu lực không phù hợp với quy định của Quy trình
này thì phải đuợc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành
kèm theo Quyết định y.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các Bộ trưởng: Tài
nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao
thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Tìm
kiếm cứu nạn các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông m Đồng; Chủ tịch Ủy ban sông Công Việt
Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam; Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành hộ các quan liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các P Thú tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai;
- Ủy ban QG ng phó sự cố thiên tai TKCN;
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
- Các Bộ: Tài nguyên Môi trường, Công
Thương Nông nghiệp Phát triển nông thôn,
Xây dựng Giao thông vận tải;
- UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các
tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông Lâm Đồng;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tổng cục Khí tượng thủy văn;
- Cục Quản tài nguyên nước;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm D báo Khí tượng Thủy n QG;
- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên;
- Các đơn vị quản lý, vận hành hồ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr TTg, TGĐ
Cổng TTĐT,
các Vụ: CN, NC, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).
Trịnh Đình Dũng
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
QUY TRÌNH
Vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2019
của Thủ tướng Chính phủ)
---------
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Hàng năm, các hồ: Krông 2, Krông 3, Buôn Tua Srah, Chư Pông Krông,
Krông Búk hạ, Ea Rớt, Buôn Kuốp, Hòa Phú, Đrây H’Linh, Srêpôk 3, Srêpôk 4 Nhà máy
thủy điện Srêpôk 4A trên lưu vực sông Srêpôk phải vận hành theo nguyên tắc thứ t ưu tiên
như sau:
1. Vận hành trong mùa lũ:
a) Đảm bảo an toàn công trình:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Krông Búk hạ, Buôn Tua Srah, Buôn
Kuốp Srêpôk 3, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi
trận chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Srêpôk 4, không để mực nước hồ chứa vượt
cao trình mực nước gia cường với mọi trận chu kỳ lặp lại nhỏ n hoặc bằng 1.000
năm;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Ea Rớt, Krông 2 Krông 3,
không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận chu kỳ lặp
lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình: Chư Pông Krông, Hòa Phú Đrây
H’Linh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận
chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.
b) Góp phần giảm cho hạ du không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên
giới Việt Nam Campuchia;
c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước, phát điện dòng chảy tối thiểu trên sông.
2. Vận hành trong mùa cạn:
a) Đảm bảo an toàn công trình;
b) Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước hạ du dòng chảy tối thiểu trên sông;
c) Đảm bảo hiệu quả cấp nước phát điện.
Điều 2. Thời gian vận hành mùa lũ, mùa cạn trong Quy trình này được quy định như
sau:
1. Thời gian vận hành mùa (sau đây gọi tắt mùa lũ): từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30
tháng 11.
2. Thời gian vận hành mùa cạn (sau đây gọi tắt mùa cạn): từ ngày 01 tháng 12 đến

Quyết định số 1612/QĐ-TTg

Quyết định 1612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk.

Ngày 13/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1612/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk. Lưu vực sông Srêpôk bao gồm các hồ: Krông 2, Krông Nô 3, Buôn Tua Srah, Chư Pông Krông, Krông Búk, Ra Rớt, Buôn Kuôps, Hòa Phú, Đrây H,Linh, Srêpôk 3, Srêpôk 4 và Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1612/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Khí tuợng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Xét đề nghị của Bộ truởng Bộ Tài nguyên và Môi truờng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vục sông Srêpôk, bao gồm các hồ: Krông Nô 2, Krông Nô 3, Buôn Tua Srah, Chu Pông Krông, Krông Búk hạ, Ea Rớt, Buôn Kuốp, Hòa Phú, Đrây H’Linh, Srêpôk 3, Srêpôk 4 và Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lục thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vục sông Srêpôk.

2. Các Quy trình vận hành của các hồ chứa quy định tại Điều 1 của Quyết định này đã ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực mà không phù hợp với quy định của Quy trình này thì phải đuợc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị quản lý, vận hành hộ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thú tướng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai;

- Ủy ban QG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng Giao thông vận tải;

- UBND, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng;

- Tổng cục Phòng chống thiên tai;

- Tổng cục Khí tượng thủy văn;

- Cục Quản lý tài nguyên nước;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG;

- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên;

- Các đơn vị quản lý, vận hành hồ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: CN, NC, Công báo;

- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm