Quyết định 1746/QĐ-NHNN 2019

1 10
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1746/QĐ-NHNN
Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY
THẾ LĨNH VỰC THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TẠI
BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà ớc Việt
Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một
số điều của các Thông liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức hoạt động của
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Căn cứ Thông số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn về thủ tục,
hồ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức n dụng
phi ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Chánh Văn phòng Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục nh chính được sửa đổi, bổ sung, thay
thế quy định tại Thông số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 thực hiện tại bộ phận
một cửa thuộc phạm vi chức năng quản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.
Quyết định này bãi bỏ nội dung về công bố các thủ tục hành chính như sau:
NHNNVN-285258, NHNNVN-285259, NHNNVN-285260, NHNNVN-285261 được
công bố tại Quyết định số 1885/QĐ-NHNN ngày 01/10/2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Thứ trưởng c đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định y./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP (để phối hợp);
- Văn phòng NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH6.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 8 năm 2019 của
Thống đốc Ngân hàng N nước Việt Nam)
PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng
quản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
STT
Số hồ
TTHC
Tên TTHC
Tên VBQPPL
quy định nội
dung sửa đổi,
bổ sung
Đơn vị thực
hiện
A.
Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHNNVN-
285258
Thủ tục chấp thuận
danh sách dự kiến
Thông số
13/2019/TT-
quan Thanh
tra, giám sát
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nhân sự của tổ chức
tín dụng
NHNN
ngân hàng
B.
Thủ tục hành chính thực hiện tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành ph
NHNNVN-
285259
Thủ tục chấp thuận
dự kiến nhân sự bổ
nhiệm Tổng Giám
đốc (Giám đốc) của
chi nhánh ngân hàng
nước ngoài
Thông số
13/2019/TT-
NHNN
quan Thanh
tra, giám sát
ngân hàng;
NHNN chi nhánh
tỉnh, thành phố
2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
STT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục hành
chính được thay
thế
Tên thủ tục
hành chính
thay thế
Tên VBQPPL
quy định nội
dung sửa đổi,
bổ sung, thay
thế
Lĩnh
vực
quan
thực hiện
1
NHNNVN
-285260
Thủ tục thông báo
danh sách những
người được bầu, bổ
nhiệm các chức
danh Chủ tịch
thành viên Hội
đồng quản trị, Chủ
tịch thành viên
Hội đồng thành
viên, Trưởng ban
thành viên Ban
kiểm soát, Tổng
giám đốc (Giám
đốc) của tổ chức tín
dụng, chi nhánh
ngân hàng nước
ngoài
Thủ tục thông
báo danh sách
những người
được bầu, bổ
nhiệm các chức
danh Chủ tịch
thành viên
Hội đồng quản
trị, Chủ tịch
thành viên Hội
đồng thành
viên, Trưởng
ban thành
viên Ban kiểm
soát, Tổng
giám đốc
(Giám đốc) của
tổ chức tín
dụng, chi
nhánh ngân
hàng nước
ngoài
Thông số
13/2019/TT-
NHNN
Thành
lập
hoạt
động
ngân
hàng
quan
Thanh tra,
giám sát
ngân
hàng;
Ngân hàng
Nhà nước
chi nhánh
tỉnh, thành
phố
2
NHNNVN
-285261
Thủ tục thông báo
danh sách những
người được bầu, bổ
nhiệm các chức
danh Chủ tịch
thành viên Hội
đồng quản trị, Chủ
tịch thành viên

Quyết định số 1746/QĐ-NHNN 2019

Quyết định 1746/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định 1746/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 23/8/2019. Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được thực hiện theo nội dung sau đây, mời các bạn cùng theo dõi.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21 tháng 8 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn c Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tchức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019.

Quyết định này bãi bỏ nội dung về công bố các thủ tục hành chính có mã như sau: NHNNVN-285258, NHNNVN-285259, NHNNVN-285260, NHNNVN-285261 được công bố tại Quyết định số 1885/QĐ-NHNN ngày 01/10/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Thứ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP (để phối hợp);
- Văn phòng NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH6.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 10
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm