Quyết định 1788/QĐ-LĐTBXH 2019

1 7
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH HỘI
------------
Số: 1788/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, b nhiệm lại cán bộ lãnh đạo,
quản cấp Phòng, Khoa tương đương của Bộ Lao động - Thương binh hội
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH HỘI
Căn cứ Quy định s 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản
cán bộ bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn c Nghị định s 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh hội;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức
lãnh đạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành m theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản cấp Phòng, Khoa tương đương của Bộ Lao động -
Thương binh hội.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể t ngày thay thế các quy định trước đây trái
với Quy định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị
thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm Thông tin (Cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ TCCB
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tấn Dũng
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH HỘI
-----------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Nội, ngày tháng năm 2019
QUY ĐỊNH
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản cấp Phòng, Khoa
tương đương của Bộ Lao động - Thương binh hội
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1788/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh hội)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với
các chức danh lãnh đạo, quản cấp Phòng, Khoa tương đương (sau đây gọi lãnh đạo cấp
Phòng) tại các đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: khối các đơn vị quản Nhà nước (Tổng cục, Cục, Vụ,
Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Văn phòng chuyên trách); khối các đơn vị sự nghiệp (đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Bộ; trực thuộc Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ).
2. Những nội dung không nêu trong Quy định này thì thực hiện theo các quy định của
Đảng, Nhà nước văn bản hướng dẫn khác của Bộ. Những nội dung chưa có quy định hoặc
Đảng, Nhà nước quy định mới t báo cáo Bộ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp
cụ thể.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy
người đứng đầu đơn vị, của cơ quan, bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ.
2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung n chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tập thể
lãnh đạo đi đôi với thẩm quyền, trách nhiệm nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ.
3. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ nhu cầu cán bộ của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ; yêu
cầu về điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý; yêu cầu về phẩm chất,
năng lực, sở trường, triển vọng phát triển của cán bộ; trên s đánh giá của cấp thẩm quyền
sự phù hợp của quy hoạch cán bộ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo sự ổn định,
kế thừa phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
4. Chưa thực hiện bổ nhiệm mới đối với cán bộ đang đối tượng thanh tra, kiểm tra
theo đơn thư tố o, dấu hiệu vi phạm hoặc trong thời gian xem xét, xử kỷ luật hoặc đang
trong thời gian thi hành kỷ luật.
5. Người được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản mới thì đương nhiên
thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm. Trường hợp
tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm nhân sự chưa phải công chức, viên chức từ nguồn các đơn vị
ngoài Bộ hoặc giữa các đơn vị thuộc Bộ t phải thực hiện quy trình tuyển dụng hoặc chuyển
ngạch đối với công chức, viên chức theo quy định khi bổ nhiệm.
Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG KHỐI CÁC ĐƠN VỊ
QUẢN NHÀ NƯỚC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mục 1
BỔ NHIỆM TỪ NGUỒN NHÂN SỰ TẠI CHỖ
Điều 3. Xin chủ trương bổ nhiệm (Bước 1)
1. Đơn vị nhu cầu bổ nhiệm tổ chức cuộc họp thống nhất chủ trương bổ nhiệm
a) Thành phần: Thủ trưởng, P Thủ trưởng đơn vị (sau đây gọi lãnh đạo đơn vị); chi
ủy chi bộ hoặc Đảng ủy đơn vị hoặc Ban Thường vụ nơi Ban Thường vụ (sau đây gọi cấp
ủy đơn vị); đại diện quan, bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị báo cáo,
tổng hợp, ghi biên bản cuộc họp).
b) Người chủ trì: Thủ trưởng đơn vị.
c) Nội dung: Thảo luận về nhu cầu bổ nhiệm, trình tự, thủ tục bổ nhiệm; yêu cầu về điều
kiện, tiêu chuẩn c yêu cầu khác; dự kiến phân công công tác đối với chức danh cần bổ
nhiệm; đánh giá, đề xuất nguồn nhân sự bổ nhiệm từ quy hoạch.
d) Toàn bộ diễn biến cuộc họp phải được ghi trung thực, đầy đủ vào biên bản cuộc họp,
làm sở để xem xét, thẩm tra, xử những vấn đề phát sinh liên quan khi cần thiết (mẫu
Biên bản tại Phụ lục 5 kèm theo).
2. Trình xin chủ trương bổ nhiệm
a) Thủ trưởng đơn vị văn bản trình Bộ xin chủ trương bổ nhiệm (qua Vụ Tổ chức cán
bộ).
b) Nội dung trình xin chủ trương bổ nhiệm phải u nhu cầu bổ nhiệm; yêu cầu về
điều kiện, tiêu chuẩn các yêu cầu khác; đánh giá về nguồn nhân sự đề xuất bổ nhiệm (trong
quy hoạch) các nội dung liên quan khác kèm các tài liệu theo quy định (mẫu T trình tại Phụ
lục 1 kèm theo).
3. Phê duyệt thông báo ch trương bổ nhiệm
a) Vụ Tổ chức cán bộ soát, tổng hợp, trình Thứ trưởng phụ trách khối phê duyệt chủ
trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng; trình Thứ trưởng phụ trách khối trước khi trình Bộ trưởng
phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc trong trường hợp đơn vị đề xuất bổ nhiệm
cả Trưởng phòng P Trưởng phòng.
b) Vụ Tổ chức cán bộ thông o ý kiến phê duyệt chủ trương bổ nhiệm của Lãnh đạo Bộ
bằng văn bản cho đơn vị để tiến hành các bước tiếp theo. Trường hợp không phê duyệt chủ
trương bổ nhiệm thì thông báo bằng văn bản hoặc bằng hình thức thích hợp đảm bảo đúng quy
định.
Điều 4. Cấp ủy lãnh đạo đơn vị giới thiệu nhân sự (Bước 2)
Sau khi thông báo phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, đơn vị tổ chức cuộc họp cấp ủy
lãnh đạo đơn vị để thống nhất lấy phiếu giới thiệu nhân sự.
1. Thành phần:
a) Cấp ủy đơn vị lãnh đạo đơn vị. Trường hợp một người tham gia cuộc họp với
nhiều chức danh khác nhau thì thực hiện đồng thời trách nhiệm của các chức danh được giao
(không ủy quyền hoặc c người thay thế) thực hiện việc giới thiệu nhân sự bằng 01 phiếu
giới thiệu.
b) Đại diện cơ quan, bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị tham dự để
báo o, tổng hợp ghi biên bản (không thuộc thành phần lấy phiếu giới thiệu nhân sự, trừ

Quy định bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo BLĐTBXH

Quyết định 1788/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Ngày 29/11/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1788/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, đơn vị phải tiến hành trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ để quyết định (trình cấp có thẩm quyền quyết định) bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ hay không trong vòng 90 ngày trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ phải được công bố trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm tối thiểu 01 ngày làm việc.

BỘ LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------------

Số: 1788/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với Quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Như Điều 3;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Trung tâm Thông tin (Cổng TTĐT của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung biểu mẫu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 7
Hành chính Xem thêm