Quyết định 1793/QĐ-BVHTTDL 2019

1 46

Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL năm 2019

Quyết định 1793/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch thực hiện thí điểm “bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019 do Bộ trưởng bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1793/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 của Vụ Gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, GĐ, HN (75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2019
(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai các hoạt động cụ thể trong năm 2019 thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí).

- Thống nhất về phương thức thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh/thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, An Giang (sau đây gọi tắt là 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm) và các tỉnh/thành khác.

- Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu và đăng ký thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

2. Yêu cầu:

- Gắn với nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ- CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, danh hiệu văn hóa phù hợp với thực tiễn trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng phổ biến những quy định mới trong các Nghị định của Chính phủ về văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng xử văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng (Thông báo số 87/TB-VPCP ngày 08 tháng 3 năm 2019 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019).

- Các hoạt động thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo kết quả tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đúng yêu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện, in, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

a) Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

* Đơn vị thực hiện: Vụ Gia đình.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019.

* Nội dung: Biên tập hoàn thiện dự thảo tài liệu và tổ chức thẩm định tài liệu.

b) In, phát hành tài liệu thí điểm Bộ tiêu chí.

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.

* Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Gia đình.

* Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019.

* Nội dung:

- In Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.

+ Số lượng: 500 cuốn, mỗi cuốn dự kiến 300 trang, khổ 19 x 26.5cm.

+ Đối tượng cấp phát: 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm (250 cuốn). Trong đó Sở VHTTDL/VHTT (03 cuốn), Hội LHPN cấp tỉnh (02 cuốn), Phòng VHTT cấp huyện nơi địa bàn thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn), Hội LHPN cấp huyện nơi địa bàn thí điểm (mỗi đơn vị 02 cuốn); cấp xã, nơi chọn thí điểm, tài liệu dùng để cấp phát cho cán bộ Văn xã, cán bộ Phụ nữ, Trưởng thôn, ấp, bản, làng, khu phố, chủ nhiệm CLB (mỗi người 01 cuốn); 51 tỉnh/thành còn lại (153 cuốn), mỗi Sở VHTTDL/VHTT 03 cuốn.

- In tranh cổ động.

+ Số lượng: 50 bộ tranh (1 bộ 4 tranh), khổ 90 x120 cm, in 4 màu.

+ Đối tượng phát hành: Các đơn vị chọn làm mô hình thí điểm (mỗi đơn vị 01 bộ tranh dùng để treo tại nơi sinh hoạt cộng đồng).

- In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí.

+ Số lượng: 12.000 tờ, khổ A4, in 4 màu.

+ Đối tượng phát hành: Hộ gia đình thuộc mô hình thí điểm của 12 tỉnh Bộ VHTTDL chọn thí điểm (mỗi tỉnh/thành 1000 tờ gấp).

- In sang USB hướng dẫn thực hiện thí điểm cấp phát tới 63 tỉnh/thành phục vụ cho công tác nhân bản tài liệu mẫu và công tác tuyên truyền.

- Số lượng: 125 USB.

- Đối tượng cấp phát USB:

+ 12 tỉnh Bộ VHTTDL chọn thí điểm, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao (01 USB), Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh (01 USB), Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện và UBND cấp xã có thí điểm (mỗi đơn vị 01 USB).

+ 51 tỉnh/thành còn lại: Mỗi tỉnh 01 USB (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao).

2. Tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí.

Tổ chức tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện: Vụ Gia đình.

- Thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, kinh phí: Thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019”.

3. Triển khai các hoạt động tại 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm.

a) Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thời gian: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2019).

- Địa điểm: Tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm.

- Hình thức, nội dung: Lựa chọn các hình thức phù hợp như mít tinh, hội nghị, họp cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ… để phổ biến nội dung Bộ tiêu chí, vận động các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (theo mẫu).

b) Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thời gian: Từ tháng 6 - 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6).

- Nội dung: Tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Tập trung tuyên truyền kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ…giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình.

c) Tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành hướng dẫn Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ/ hoặc trưởng thôn/làng/bản/ấp/tổ dân phố triển khai.

- Thời gian: Tổ chức sinh hoạt từ tháng 6 - 10/2019 (mỗi tháng ít nhất 1 lần).

- Nội dung: Sinh hoạt theo chủ đề (Ứng xử chung trong gia đình; Ứng xử vợ, chồng; Ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; Ứng xử của anh, chị, em ruột trong gia đình). Mỗi chủ đề sinh hoạt, mời đối tượng tương ứng là thành viên trong hộ gia đình tham gia Câu lạc bộ.

d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

- Thực hiện: Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm, đôn đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

- Thời gian, địa điểm và chương trình kiểm tra, giám sát (thông báo các tỉnh/thành sau).

4. Tổ chức tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Xây dựng chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo Văn hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Gia đình và trẻ em.

- Thực hiện: Vụ Gia đình.

- Thời gian: Từ tháng 6 - 10/2019. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6).

- Nội dung, thời lượng tuyên truyền:

+ Nội dung tuyên truyền bám sát nội dung Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; kỹ năng ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình.

+ Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 20 bài viết, 19 tin,

24 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 11 bài viết, 11 ảnh, dung lượng 06 trang, đăng tải trên 11 số báo; Báo Pháp luật Việt Nam, dự kiến: 14 bài viết, 2 tin, 28 ảnh, dung lượng 24 trang, đăng tải trên 24 số báo; Tạp chí Gia đình và Trẻ em, dự kiến: 16 bài viết, 32 ảnh, dung lượng 32 trang, đăng tải trên 16 số tạp chí.

+ Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có dòng chữ: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

b) Tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020; hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (http://www giadinh.bvhttdl.gov.vn).

- Thực hiện: Vụ Gia đình.

- Thời gian: Từ tháng 4 - 11/2019.

- Nội dung: Như mục a nêu trên.

- Kinh phí: Nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 cấp qua Văn phòng Bộ.

c) Tuyên truyền lồng ghép trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian: Từ tháng 4 - 11/2019.

- Nội dung: Như mục a trên đây.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019.

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch.

c) Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch; ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, đôn đốc quyết toán kinh phí và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019.

d) Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình trong các hoạt động tập huấn, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

đ) Cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng tin bài tuyên truyền nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, TP Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, An Giang:

- Tổ chức tham gia tập huấn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019.

- Phối hợp với Vụ Gia đình, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký hợp đồng triển khai các hoạt động tại địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2019, hoàn thiện hồ sơ chứng từ thanh quyết toán gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 31/11/2019.

- Căn cứ điều kiện, bố trí thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí. Trong đó bao gồm tổ chức nhân bản tài liệu (theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tập huấn cho cơ sở (nếu cần thiết), tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, chọn thêm đơn vị làm mô hình thí điểm Bộ tiêu chí.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành khác chủ động bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí: Tập huấn, tuyên truyền, nhân bản tài liệu (theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phát động hộ gia đình đăng ký, sinh hoạt cộng đồng, kiểm tra giám sát.

c) Gửi báo cáo tình hình triển khai thí điểm Bộ tiêu chí về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15/12/2019, đồng thời gửi đến hòm thư điện tử hoangnhungvgd1970@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Gia đình triển khai các hoạt động của Kế hoạch, gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15/12/2019, đồng thời gửi đến hòm thư điện tử hoangnhungvgd1970@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Nội dung

Thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian

Kết quả cần đạt

Triển khai

Hoàn thành

 

1

Chọn địa bàn thí điểm, gửi danh sách về Bộ VHTTDL

Sở VHTTDL/ VHTT

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và các thành viên khác trong BCĐ công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

Quý IV/2018

Quý I/2019

- Địa bàn lựa chọn thí điểm đảm bảo các tiêu chí đã nêu tại Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Danh sách địa bàn chọn thí điểm gửi về Vụ Gia đình tổng hợp đúng thời gian quy định (trong tháng 1/2019).

2

Xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương

Sở VHTTDL/ VHTT

Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh và các thành viên khác trong BCĐ công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

Quý II/2019

Quý II/2019

Kế hoạch được ban hành, gửi tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

3

Tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Sở VHTTDL/ VHTT

Cơ quan, đơn vị liên quan nơi địa bàn chọn thí điểm.

Quý II/2019

Quý II/2019

Cuộc họp được tổ chức đảm bảo đủ thành phần: Lãnh đạo Sở VHTTDL, đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình thuộc Sở VHTTDL; các thành viên BCĐ công tác gia đình các cấp gồm đại diện Hội LHPN, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCSHCM, VHTT, các thành viên khác (nếu cần thiết); đại diện thôn, làng, câu lạc bộ.

4

Tổ chức lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn cấp xã chọn thí điểm

Sở VHTTDL/ VHTT

Cơ quan, đơn vị liên quan, hộ gia đình nơi địa bàn chọn thí điểm.

Quý II/2019

Quý II/2019

Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí được tổ chức tại đại bàn cấp xã thí điểm. Các hộ gia đình chọn thí điểm dự Lễ phát động và đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí.

Lưu ý: Sở VHTTDL/VHTT ban hành Quyết định tổ chức lễ phát động, đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí/ Quyết định thành lập Ban Tổ chức; tổ chức hoạt động tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh địa phương và tuyên truyền bằng pa no, tờ phướn; phát tờ rơi cho các hộ gia đình; in mẫu phiếu, hướng dẫn hộ gia đình điền phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (Bộ VHTTDL cung cấp mẫu bài tuyên truyền, mẫu pano, tờ phướn, mẫu phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí). Nên chọn thời gian tổ chức vào dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

5

Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh địa phương cấp xã chọn thí điểm

Sở VHTTDL/ VHTT

UBND (Đài truyền thanh) địa phương cấp xã

Quý II/2019 (tháng 6)

Quý IV/2019 (tháng 10)

Bài tuyên truyền được phát trên hệ thống phát thanh địa bàn cấp xã thí điểm mỗi tuần 3 lần.

Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp tài liệu tuyên truyền để các địa phương tham khảo làm cơ sở biên soạn, biên tập cho phù hợp.

6

Tổ chức tuyên truyền bằng pano, tờ phướn tại địa bàn cấp xã chọn thí điểm

Sở VHTTDL/ VHTT

UBND địa phương cấp xã

Quý II/2019

Quý II/2019

Pano, tờ phướn được căng tại trung tâm hành chính/hoặc nơi tập trung đông dân cư, nơi nhiều người qua lại thuộc địa bàn cấp xã thí điểm.

Lưu ý: Bộ VHTTDL cung cấp mẫu Pano, tờ phướn phục vụ cho tuyên truyền. Thời gian tuyên truyền tập trung trong tháng 6 nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

7

Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn… tại địa bàn cấp xã chọn thí điểm

Sở VHTTDL/ VHTT

UBND xã, BCĐ công tác gia đình cấp xã và các hộ gia đình.

Quý II/2019 (tháng 7)

Quý IV/2019 (tháng 10)

Sinh hoạt câu lạc bộ/ hoặc Hội nghị, tọa đàm, diễn đàn được tổ chức mỗi tháng 1 lần theo chủ đề và có sự tham gia của các đối tượng tương ứng với chủ đề:

+ Tiêu chí ứng xử vợ chồng;

+ Tiêu chí ứng xử của cha mẹ và con

+ Tiêu chí ứng xử của ông bà và cháu

+ Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em ruột trong gia đình.

8

Tổ chức tổng kết hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí năm 2019, kết thúc hoạt động thanh quyết toán, gửi báo cáo về Bộ VHTTDL

Sở VHTTDL/ VHTT

Cơ quan, đơn vị liên quan nơi địa bàn chọn thí điểm.

Quý IV/2019

Quý IV/2019

- Hoạt động tổng kết được thực hiện.

- Báo cáo (theo mẫu) được gửi về Bộ VHTTDL đúng thời gian quy định.

- Các Sở VHTTDL 12 tỉnh/thành do Bộ VHTTDL gửi hồ sơ thanh, quyết toán theo đúng hướng dẫn của Bộ VHTTDL.

DANH SÁCH

ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BỘ TIÊU CHÍ
(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên đơn vị cấp tỉnh

Tên đơn vị cấp huyện

Tên đơn vị cấp xã

1

Hà Nội

Quận Đống Đa

Phường Khương Trung

Huyện Ba Vì

Xã Phú Cường

2

TP Hồ Chí Minh

Quận 12

Phường Tân Hưng Thuận

Huyện Hóc Môn

Xã Thới Tam Thôn

3

Cao Bằng

Huyện Quảng Uyên

Xã Quốc Phong

Huyện Phục Hòa

Xã Đại Sơn

4

Lào Cai

Huyện Bát Xát

Xã Cốc San

TP Lào Cai

Xã Tả Phời

5

An Giang

Huyện Thoại Sơn

Xã Vĩnh Phú

Huyện Châu Thành

Xã Vĩnh Thành

6

Thừa Thiên Huế

Thành phố Huế

Phường Phú Thuận

Thị xã Hương Trà

Xã Bình Thành

7

Yên Bái

Huyện Văn Yên

Xã Xuân Ái

Xã Lâm Giang

8

Đăk lăk

Thị xã Buôn Hồ

Xã Cư Bao

Huyện Cư M'gar

Thị trấn Ea Pôk

9

Lâm Đồng

TP Đà Lạt

Phường 1

Huyện Đơn Dương

Xã Lạc Xuân

10

Thái Bình

Huyện Đông Hưng

Xã Phú Lương

TP Thái Bình

Phường Đề Thám

11

Bình Thuận

Huyện Tuy Phong

Xã Vĩnh Tân

Thị xã La Gi

Phường Phước Lộc

12

Quảng Ninh

Thị xã Quảng Yên

Xã Tiền An

Huyện Tiên Yên

Xã Yên Than

Tổng

12 đơn vị

23 đơn vị

24 đơn vị

Ghi chú: Địa phương thuộc 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm./.

DANH MỤC

MẪU PHIẾU, ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Ban hành theo Quyết định số 1793/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Mẫu Phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình dành cho hộ gia đình tham gia thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Mẫu Phiếu tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, gồm 03 biểu:

Biểu 1: Tổng hợp danh sách đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp thôn.

Biểu 2: Tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp xã

Biểu 3: Tổng hợp đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cấp huyện, tỉnh.

3. Mẫu Phiếu đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, gồm 02 biểu:

Biểu 1: Dùng cho các thành viên trong gia đình.

Biểu 2: Dùng cho cơ quan quản lý các cấp để tổng hợp, báo cáo.

4. Đề cương báo cáo tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 46
Văn hóa Xã hội Xem thêm