Quyết định 1795/QĐ-BGTVT 2019

Người ký: Bộ
Giao thông Vận tải
Thời gian ký:
03.10.2019
10:17:37 +07:00

Quyết định số 1795/QĐ-BGTVT

Quyết định 1795/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1795/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ ngày 01/10/2019.Cụ thể, bổ sung nhiệm vụ quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải cho Vụ An toàn giao thông.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1795/QĐ-BGTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1795/QĐ-BGTVT "sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ".

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể quyết định sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải quy định tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng.

Cụ thể, Bộ GTVT quyết định bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 13 như sau:

“d) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đối tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải. ”

Quyết định cũng sửa đổi nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ được quy định tại khoản 9 Điều 27 như sau:

“9. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

Công tác phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải;

Kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động. ”

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng bỏ nhiệm vụ quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ theo Quyết định 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 8
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm