Quyết định 1811/QĐ-TTg 2019 về triển khai Luật dân quân tự vệ

1 48

Quyết định số 1811/QĐ-TTg

Quyết định 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Tháng 5/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ mới

Ngày 16/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1811/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.
Để thi hành Luật Dân quân tự vệ mới ban hành, Thủ trướng yêu cầu trước tháng 02/2020, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành văn bản mới cho phù hợp.

Cụ thể, trong tháng 5/2020, Bộ Quốc phòng chủ trì trình ban hành: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu về Tập hệ thống văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ; Sách hỏi, đáp về Luật Dân quân tự vệ; Tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ; Sổ tay chiến sĩ dân quân tự vệ;… hoàn thành trong tháng 8/2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 48
An ninh trật tự Xem thêm