Quyết định 1877/QĐ-BGTVT 2019

1 6

Quyết định số 1877/QĐ-BGTVT

Quyết định 1877/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14).

Quyết định 1877/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 14) được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thông qua ngày 09/10/2019. Theo đó, để thực hiện Quyết định 4616/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2015 và Quyết định 2485/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Hàng không dân dụng.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1877/QĐ-BGTVT

Tháng 10-11/2019, thực hiện pháp điển theo Đề mục Hàng không dân dụng.

Cụ thể như sau:

Trước ngày 15/10/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tập hợp, thu thập, rà soát danh mục văn bản pháp điển thuộc Đề mục Hàng không dân dụng. Trước tháng 10/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành thực hiện pháp điển Đề mục Hàng không dân dụng đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền bộ, ngành.

Trong tháng 10-11/2019, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ có liên quan thực hiện pháp điển theo Đề mục Hàng không dân dụng. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng không Việt Nam chủ trì hoàn thiện kết quả pháp điển theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng không được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 6
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm